16
máj
Hegedűs Mihály

SNI-s tankönyvszemle – Vizuális kultúra

Sorozatunkban az EKE OFI legújabb, SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók számára fejlesztett taneszközeit mutatjuk be, melyek pedagógiai módszertanukban a gyógypedagógia modern szemléletét képviselik.

A mostani interjúban Varga Anna, a tanulásban akadályozott gyermekek számára készült Vizuális kultúra 1., 2. című tankönyvek szerkesztője nyilatkozott a TanTrend számára.

Miben más ez a könyv a korábban kiadott SNI-s tankönyvekhez képest?

A sajátos nevelési igényű gyermekek számára a vizuális kultúra tantárgy tanulásának legfőbb célja az, hogy átéljék az alkotás örömét. A környező világ vizuális sokféleségének felfedezésével, a műalkotások iránti érdeklődés felkeltésével, a kézműves és művészi jellegű alkotások létrehozásával sokféle kompetencia fejleszthető. A kulcskompetenciák fejlesztése közvetlenül az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén valósul meg, de az anyanyelvi kommunikáció, a matematikai kompetencia és a hatékony, önálló tanulás elősegítésére is lehetőséget nyújt a tantárgy. 

Új fejlesztésű tankönyveinkben elsősorban a gyerekek világához közel álló témákkal, színes, gazdag képanyaggal segítjük az alkotómunkát. A vizuális kultúra kisiskolás korban a gyermeki alkotási vágyra és játékos kedvre alapozva átvezet az óvodából az iskola világába, fejlesztve a hatékony tanuláshoz szükséges képességek kialakítását, megerősítését. A közös munka során fejlődik a tanulók kommunikációs és kooperációs, reális ön- és társértékelési képessége.

Nagy előnye e tankönyveknek, hogy komplex fejlesztést nyújtanak a tanulók számára. Kiemelkedő szerepet szánnak a kreativitásnak, az egyénre szabott személyiségfejlődésnek és a játékos élményekre épülő alkotómunkának. Megvalósítják a tantárgyi és tantárgyközi koncentrációt, kapcsolódnak más tantárgyak ismereteihez (pl. természetismeret, olvasás-írás, kommunikáció, erkölcstan) is.

Mik voltak a fejlesztés lépései?

A kiadvány szerzője Károlyi Erika gyógypedagógus, rajz szakos tanár többféle lehetőséget kínál a képességek és készségek fejlesztéséhez. Minden leckéhez sok és sokféle illusztrációt használ. Ennek köszönhetően lépésről lépésre követhetők a munkafolyamatok. A vizuális készségek fejlesztése mellett figyelmet fordít a megfigyelési, gondolkodási, szociális készségekre, képességekre is. Különösen fontosnak tartja a finommotorika, a szem-kéz koordináció, az emlékezet, a gondolkodás és figyelem lassú ütemű fejlesztését, valamint a különféle technikák magabiztos elsajátítását és gyakorlását, az érzelmi motivációt és a játékosságot. 

A gyerekek szívesen és sokszor végeznek ábrázoló és alkotó tevékenységeket. E kiadványokban bemutatjuk az alapvető munkafogásokat, szükség szerint segítjük azok tökéletesedését; hagyjuk kibontakozni a tanulók alkotási vágyát; témajavaslatokkal tesszük változatossá az ábrázoló tevékenységet.

Az első osztályban egy, a második évfolyamban heti két óra áll rendelkezésre. Ez lehetőséget ad újabb és újabb eszközök, technikák megismerésére, a helyes ceruzafogás kialakítására, gyakorlására. Több idő áll rendelkezésre a festéstechnikai eljárások megismerésére, és a különféle eszközök használatának begyakorlására (pl. az ollóval való vágás gyakorlására, a ragasztás helyes kivitelezésére). Mindezek hatására bővül az aktív és passzív szókincs, a figyelem pedig tartósabbá és irányítottabbá tehető.

Milyen a könyvek képanyaga? Hogyan épül fel egy lecke?

Mindkét kötet illusztrációi Benedek Virág grafikus munkái. A színes, vidám, szerethető rajzok a korosztály számára jól értelmezhetők, szorosan kapcsolódnak a leckék témáihoz, motiváló szerepük van, és segítik a feladatok megoldását.

A bevezetőkben található színes rajzok bemutatják a már ismert és a később elsajátítandó legfontosabb technikákat. A sokszínű, játékos feladatok, az önálló felfedezés öröme élményszerűvé teszik a tanulást a gyerekek számára. A leckék egyszerű, rövid utasításokat tartalmaznak. A színes szemléltető ábrák mellett piktogramok is segítik a tananyag elsajátítását. Az életkori sajátosságoknak megfelelő, érdekes témák (a növények és az állatok világa, évszakok, ünnepek stb.) és azok feldolgozásának változatos módszerei a tanulás során fenntartják a gyerekek érdeklődését. A tankönyvekhez külön lapokból álló melléklet is tartozik, amely sablonokat és színezőket tartalmaz. 

Ez az új fejlesztés az EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés című projekt keretében valósult meg.

Az interjú témáját szolgáltató taneszközök:
Károlyi Erika: Vizuális kultúra 1., 2. (tanulásban akadályozott tanulók számára)
Grafikus: Benedek Virág
Grafikai szerkesztő: Róth Ágnes
Műszaki szerkesztő: Knausz Valéria
Tördelő: Dániel Andrea
 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.