26
már
Ijjas Tamás

Új fejlesztéseink és átdolgozott kiadványaink enyhe és középsúlyos fokban sérült értelmi fogyatékos tanulók számára

A 2018-as év folyamán az EKE OFI 72 új és 41 átdolgozott kiadványt fejlesztett részben a nemzetiségi, részben az SNI, részben az egyéb taneszköz-hiányos kerettantervi területek (elsősorban informatika) számára. 

A kifejlesztett taneszközök egyharmada nyomtatott tankönyv, egyharmada nyomtatott munkafüzet, egyharmada a Nemzeti Köznevelési Portálon megjelenő digitális tananyag. 

A taneszközök túlnyomó többsége már felkerült az aktuális tankönyvjegyzékre, a maradék taneszközöknél az engedélyeztetési folyamat jelenleg is zajlik, s május végéig ezek is felkerülnek, rendelhetővé válnak. 

A taneszközök részletes adatai és ismertetői, mintaoldalai megtekinthetők a tankonyvkatalogus.hu adattárában. 

Új fejlesztések enyhe és középsúlyos fokban sérült értelmi fogyatékos tanulók számára

Matematika 3-4. (NT-98701)

Én már tudok számolni 3. és a sorozat további kötetei. 
A matematikakönyv a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények tanulói számára készült, az enyhe értelmi kerettanterv (R3 11. melléklet) követelményei szerint akkreditáltatva. A sorozat azonban nem csupán a készségfejlesztő iskolákban használható sikerrel, hanem integrált környezetben is támogatja a gyermekek felzárkóztatását, játékos és gyermekközeli feladatokkal, egyszerűbb és kisebb módszertani lépésekkel, valamint elnyújtott haladási ütemmel felépítve. Fontos feladata felfedeztetni a matematika és a valóság elemi kapcsolatát; kialakítani a helyes tanulási szokásokat, az önálló ismeretszerzés képességét az alapvető ismeretek közös, de egyre önállóbb feldolgozásával és alkalmazásával; fejleszteni a problémafelismerő és problémamegoldó, alkotó gondolkodásmódot; biztos szám- és műveletfogalmat kialakítani, fejleszteni a számolási készséget. 

Angol 7-8. (NT-98703)

Let’s do it. Angol nyelvkönyv 7. és a sorozat további kötetei. 
A taneszközcsomag a 7-8. évfolyamos enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára készült hiánypótlóként, mivel ez az első, kifejezetten ennek a célcsoportnak fejlesztett hazai nyelvkönyvcsalád. A tananyag ötvözi a kompetencia alapú nyelvtanítás és az SNI tanulók speciális oktatásának módszertani elveit. A tartalom, a feladattípusok, a progresszió, a vizuális megjelenítés terén is figyelembe veszi a célcsoport kognitív sajátosságait (pl. a figyelemkoncentráció zavarai, a bonyolultabb gondolkodási műveletek hiánya, gyengébb munkamemória, az írás-olvasás hiányosságai, a hangok differenciálásának problémái). A középpontban a szóbeliség áll: a hangsúly a hallás utáni értésen és a beszédfejlesztésen van, az olvasás és írás csak minimális mértékben jelenik meg. A nyelvtan implicit módon van jelen, nyelvtani szabályokat nem tanít, csak alkalmaztat a könyv. Az elsajátítandó nyelvi anyag kevés, de a hétköznapi életben hasznos és jól használható.  A tankönyvhöz a munkafüzet, a kép-és szókártyák, valamint a matricamelléklet mellett hanganyag és tanári kézikönyv is tartozik. Ez utóbbiak jelentősen megkönnyítik a nyelvtanári diplomával nem rendelkező gyógypedagógusok oktatómunkáját.

Ének-zene 1. (NT-98710)

A hangok világa című tankönyv enyhe besorolású SNI gyerekek számára. 
Az A4 fekvő formátumú színes, gazdagon illusztrált munkatankönyv (120 oldal) és a kiegészítő – rajzolható, színezhető, vágható – munkalapcsomag (43 oldal) sokoldalú tevékenykedtetésre készteti a tanulókat. A fejlesztés egy része a szerző, Antal-Lundström Ilona által korábban kidolgozott és kipróbált komplex zenei fejlesztőprogram adaptálása, amelynek során a zenei és egyéb hangok, zörejek megfigyelése összekapcsolódik a vizuális elemekkel és a zenei kódrendszer elsajátításának kezdeteivel. 

Ének-zene 5. (NT-98709)

A zene titkos nyelve Ének-zene 5., enyhe besorolású SNI gyerekek számára. 
A nagy alakú, 68 oldalas, színes grafikával illusztrált tankönyv új ének-zenei tankönyvcsalád tagja. Szervesen kapcsolódik hozzá egy 40 oldalas, színes nyomású illusztrált munkafüzet, amelyben a tananyag elsajátítását segítő manuális tevékenységformák szerepelnek. A tankönyv 56 leckére ad tananyagot (heti 2 énekórával számolva). Dalkészlete: 39 magyar népdal, néhány régi táncdallam, katonadal, műdal; 22 gyermekdal vagy népdal más népek dalaiból. A zenei kommunikáció középpontjában a játékosság és kreativitás áll. A vizuális elemek a tankönyvben ráirányítják a figyelmet az új és érdekes elemekre miközben jól szolgálják az érzelmi nevelést,  a munkafüzetben pedig kreativitásra és a feladat továbbgondolására ösztönöznek.

Környezetismeret 1-4. (NT-98711)

Fedezd fel a világot! Környezetismeret 1. és a sorozat további akkreditált kötetei. 
A taneszközrendszer célja, hogy felkeltsük a tanulók érdeklődését közvetlen környezetük, társaik és önmaguk iránt. A természettudományos kompetencia, a természettudományos műveltség alapozása a mindennapi gyakorlatban szerzett játékos tapasztalatszerzéssel történik. A valóság megfigyelését követi annak képi megjelenítése, rajzon, fotón, maketten, terepasztalon történő ábrázolása, amely alkalmas a játékos gyakorlásra, majd szóbeli megerősítésre. 

Vizuális kultúra 1-2. (NT-98727)

Vizuális kultúra 1. és a sorozat további kötetei, a 11. melléklet, enyhe besorolású gyerekek kerettanterve szerint akkreditálva. 
A kiadvány többféle lehetőséget kínál a képességek és készségek fejlesztéséhez. A vizuális készségek fejlesztése mellett figyelmet fordít a megfigyelési, gondolkodási, szociális készségekre, képességekre is. Különösen fontosnak tartja a finommotorika, a szem-kéz koordináció, az emlékezet, a gondolkodás és figyelem lassú ütemű fejlesztése mellett a technikák magabiztos elsajátítását és gyakorlását, az érzelmi motivációt és a játékosságot. 

Informatika 5-8.

Az enyhe besorolású felsős SNI tanulók számára készült tankönyvsorozat mind a négy tagja 12 téma köré szerveződik, témánként három tanítási órát tervezve a feldolgozásra. 
Minden témakör gazdag képanyaggal és a közös beszélgetést elősegítő kérdésekkel kezdődik, amelyek segítik az adott témára való ráhangolódást, valamint a korábban megtanult informatikai ismeretek felidézését. A téma feldolgozásának központi részét egy feladatfüzér alkotja, amely az adott témához kapcsolódó, a kerettanterv által előírt tananyagnak megfelelő feladatokat tartalmaz. Ezek többségükben a szoftverhasználat elsajátítására irányulnak, tehát szövegszerkesztést, egyszerű rajzok készítését, táblázatkezelést kérnek a tanulóktól, vagy az interneten keresztül történő információszerzésre irányulnak. 

Számolás-mérés 1-2. és 5. (NT-98661)

Számolás-mérés 1-2. és a sorozat további kötetei. 
A tankönyv elkészítésekor a legfontosabb cél a gyakorlati alkalmazhatóság, a differenciálás, az adaptálhatóság és a többszöri felhasználhatóság megteremtése volt. Az értelmileg akadályozott tanulók esetében a figyelem, az észlelés, megkülönböztető észlelés fejlesztése központi szerepet kap, mely elősegíti a tárgyak tulajdonságainak megfigyelését, az egyező és eltérő tulajdonságok összehasonítását a tárgyakkal történő manipuláció által. Az oldalak vastag papírra nyomott lapokból állnak, így az egyes anyagok kivehetők, szétvághatók, elősegítve ezzel a kreatív használatot. Az egyes grafikai elemek kivágását sok helyen segíti perforálás a lapokon. 

Olvasás-írás 1-2. (NT-98658)

Olvasás–írás a középsúlyosan értelmi fogyatékos 1–2. osztályos tanulók számára. 
A pedagógusok munkáját hivatott segíteni a 144 kivehető lapból álló, gyűrűs dossziés kiadvány (a fejlesztési célnak megfelelően a lapok sorrendje változtatható, a kiadványban saját anyagok is helyet kaphatnak). A taneszköz munkalapjai háromféle anyagból készültek, a háromféle anyagot a lapok funkciója indokolja. Az egész kiadvány kivitelezése, és ezen belül a képek forma- és színvilága, az egyes figurák mérete mind támogatja a fejlesztői munkát: élményt nyújt, maradandóvá teszi a diákok számára a tanórán gyakorolt műveleteket, ezáltal rögzíti, elmélyíti a tanultakat. A kiadványban szereplő munkalapok mindegyikén szerepel a fejlesztési területnek megfelelő témamegjelölés, ami a lapok jobb oldalán, a diákok „munkaterületétől” elkülönített szürke sávban található meg. 

Kommunikáció 1-2. (NT-98659)

Kommunikáció a középsúlyosan értelmi fogyatékos 1–2. osztályos tanulók számára. 
A 160 kivehető lapból álló, gyűrűs dossziés kiadvány munkalapjai háromféle anyagból készültek, a háromféle anyagot a lapok funkciója indokolja. 

Önkiszolgálás 1-2. (NT-98660)

A tankönyv középsúlyos értelmi sérült (értelmükben akadályozott) tanulók számára készül. Az iskolai tanulmányait megkezdő 1 – 2. osztályos tanulók, – tankönyvünk célközönsége, nehezen értelmezi még a téri, tapintható, érzékelhető világ képi megjelenítését. Az önkiszolgálás elsősorban gyakorlati foglalkozásokon keresztül fejleszthető, a tantárgy oktatásához bármilyen tankönyv csak kiegészítő, megerősítő segédletként járulhat hozzá. A feladatgyűjtemény 86 képes feladatlapból áll. A feladatlapok képanyaga a tevékenységekhez kapcsolódó alapképekből és egyszerű cselekvések rajzaiból tevődik össze. A felhasználók sajátosságaiból adódóan a feladatlapok keménypapírból készülnek, fóliával fedettek. Fűzős dossziéban vannak elhelyezve, így kivehetőek, csoportosíthatóak. 

Játékra nevelés 1-2. 

Játékra nevelés 1–2. NT-98656. 
Újdonság ez a kiadvány az SNI-s tankönyvek sorában, a játékra nevelés tantárgyhoz korábban nem készült külön taneszköz. A kiadvány a kerettantervben megjelenő főbb témakörökhöz kapcsolódó feladatokkal, mesékkel, mondókákkal, játékötletekkel nyújt segítséget abban, hogy felkelthessük a gyerekek érdeklődését a játékeszközök iránt, megtanulják a játékeszközök megfelelő használatát, felfedezzék a szabad játék örömét. A kiadvány a képi kommunikációt segítő, az alternatív és augmentatív kommunikáció eszközeként használható kommunikációs kártyákat tartalmaz. Ezek fontos segítséget nyújthatnak a gyermekek egymás közötti, valamint a tanárral és a külvilággal való kommunikációja során.  A kiadványban szereplő, több szinten differenciát feladatlapok, színezők, bábok, társasjátékok a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlattípusok (gyakorló játékok, konstrukciós játékok, szerepjátékok, didaktikus játékok, spontán játékok, szabályjátékok, szabadban játszható játékok) kreatív alkalmazását teszik lehetővé. A kiadványhoz kapcsolódik egy online letölthető játékgyűjtemény, amely a tankönyvben található játékok sokoldalú alkalmazhatóságának bemutatásán túl további játékötleteket is tartalmaz.

Környezetismeret 5-8. (NT-98655)

Környezetismeret 5-6. és a sorozat további kötetei. 
Az újszerű tankönyvek az értelmileg akadályozott, középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulóknak a Környezetismeret tantárgy 5-6. és 7-8. osztályok számára készültek. Az induló évfolyam első fejezete az Élő természet, amely az élőlényeket és azok környezetét mutatja be. Erre épül az Élettelen környezet és környezeti ártalmak című fejezet. A harmadik Az emberi test, hiszen mind az élő, mind az élettelen környezethez kapcsolódik a működése. Végül mindhárom terület megjelenik a negyedik részben, Az egészségmegőrzés, egészséges életmód témáiban. 

Ábrázolás-alakítás 1., 5. (NT-98649); (NT-98650.)

Ábrázolás-alakítás 1.  
A tankönyv segíti, hogy a tanulók minél szélesebb körben szerezzenek tapasztalatokat különféle anyagokról, eszközökről, melyek az önkifejezésüket non verbális-manuális úton tágítják. A tankönyvi lapok feladatai lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék az ábrázolás-alakításhoz szükséges eszközöket, és fokozza a tanulók érdeklődését a különböző anyagokkal való tevékenykedés iránt, illetve bővítse lehetőségeiket az önkifejezésre. 

Ábrázolás-alakítás 5.   
Az ötödik évfolyamosok számára szóló ábrázolás-alakítás tankönyv a különböző anyagokból való formázást; az építést; a papír formálását, alakítását és a vizuális ábrázolást érinti. Bevezeti a témakörökhöz tartozó fontosabb fogalmakat, késztet az eszközök használatára, így azok használatának elsajátítására motivál, gyakoroltat, és előkészíti a hatodikos foglalkoztatásokat. Nagy hangsúlyt kapott az érzelmek kifejezése, felismerése és ábrázolása. 

Életvitel és gyakorlat 3., 6. (NT-98651; NT-98652)

Életvitel és gyakorlat 3. 
A tankönyv elkészítésének legfontosabb szempontjai a gyakorlati alkalmazhatóság, differenciálás, adaptálhatóság és többszöri felhasználhatóság megteremtése volt. Az oldalak külön álló, fóliázott lapokból állnak így az egyes anyagok kivehetőek, szétvághatóak elősegítve ezzel a minél kreatívabb felhasználhatóság lehetőségét. A tankönyv követi a kerettantervben meghatározott tematikai egységeket: Textilmunkák, Egyszerű háztartási munkák, Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők és Anyagok alakítása. A tematikai egységekhez tartozó témaköröket különböző színekkel különítettük el az átláthatóság és könnyebb használhatóság érdekében.

Életvitel és gyakorlat 6. 
A tankönyv követi a kerettantervben meghatározott tematikai egységeket: Textilmunkák, Egyszerű háztartási munkák, Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők, Vásárlás – Fogyasztóvédelem és Anyagok alakítása. A tematikai egységekhez tartozó témaköröket különböző színekkel különítettük el az átláthatóság és a könnyebb használhatóság érdekében.

Információs eszközök használata 7. (NT-98653)

Információs eszközök használata 7. és a sorozat további kötetei. 
A digitális tankönyv felépítése és tananyaga az értelmileg akadályozott gyermekek 7. és 8. osztályos kerettanterve alapján készült. A telefon, de különösen a számítógép használatának megtanulhatósága, mely jövőbeni érdeklődésük alapját is képezheti, a tankönyv szerzőit izgalmas és új megközelítést igénylő módszerekre ösztönözte. Célunk az volt, hogy a gyakoroltatást és a kis lépésekben haladást élményekkel gazdagon valósítsuk meg a tanulási folyamat során. 

Informatika 9-12. szakiskola (NT-98720)

Informatika 9-10. szakiskola tankönyv és a sorozat további elemei. 
A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 11. sz. melléklet: Kerettanterv a szakiskolák számára 11.3.2. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola (régebben: speciális szakiskola) OKJ szerinti részszakképesítés oktatásához alkalmazandó 9–10. évfolyamos közismereti informatika kerettanterve megnevezésű kerettanterv előírásainak. Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik elvégezték a szakiskolában a kötelező 9/E előkészítő évfolyamot és a részszakképzésben kívánják folytatni tanulmányaikat. 

Átdolgozások az SNI tanulóknak

Matematika 2. (NT-98528/I/1)

Én is tudok számolni és a sorozat további kötetei. 
A munkáltató matematikakönyv (munkatankönyv) a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási intézmények tanulói számára készült. A sorozat első és másodikban háromkötetes, bejegyzésre alkalmas feladatokkal. Kis lépésekben fejleszti a matematikai kompetenciát, játékos tevékenységekkel, cselekvéses módon segíti hozzá a gyermekeket a matematikai problémák megoldásához, amely folyamatban a pedagógus központi szerepet kap. Feladatrendszere az első osztályban megalapozott, jól átgondolt elveket követi, s fejleszti a matematika alapjainak elsajátításához elengedhetetlen részképességeket is, mint a téri és vizuális orientáció, lateralitás, mennyiség- és formaismeret, figyelem-koncentráció stb. A második évfolyamon a Bevezető ciklus végére érve előkészíti a további matematikai ismeretek sikeres, önálló elsajátítását.

Játékváros 3., Játékvilág 4., Játékország 4., Játékbirodalom 5., Játékvilág 6. 

A Hargitai Katalin nevével fémjelzett Játék tankönyvsorozat, amely első évfolyamon a Meixner-módszer szerint készült Játékház tankönyvcsaláddal kezdődik, jól ismert és régóta kedvelt a pedagógusok körében. A sorozathoz az enyhe besorolásúak kerettanterve alapján készített taneszközök sikerrel alkalmazhatók az általános iskola bevezető és kezdő szakaszán általános, integrált képzésben és SNI képzésben részt vevő tanulók, tanulócsoportok körében egyaránt. A magyar nyelv és irodalom műveltségterületre kidolgozott Játékvár, Játékváros, Játékvilág tankönyvcsaládok most megújultak. A cél azonban változatlan maradt: a diszlexia megelőzése az olvasás-, írástanítás aprólékosan kidolgozott lépéssorával és szakszerű szókincsbővítésével. Az elméleti és gyakorlati szempontból gondosan összeállított kiadványok tudatosítják a pedagógusokban, és segítik mindennapi gyakorlattá tenni, hogy a betű-hang megfeleltetések, a szótagolás, a szóolvasás, valamint a mondat- és szövegértés tanításának a szintjein egyaránt érdemes ezt a módszertant alkalmazni. 

Új fejlesztések általános köznevelési tantervekhez

Informatika 6-8.

A felső tagozatos digitális tankönyvek segítségével a tanulók megismerik az informatikai eszközök legfontosabb elemeit, elsajátítják az alapvető alkalmazói ismereteket, gyakorolják a problémamegoldást informatikai eszközökkel és módszerekkel, különböző problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási nyelven kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a megismert utasításokat. Az infokommunikációs eszközök használatáról szóló fejezetek segítségével többek között az internet hatékony használatában fejlődhetnek: az egyszerű keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az információs társadalom témakör segítségével a tanulók megismerik az információkezeléssel kapcsolatos feladatokat. A könyvtári informatika fejezet révén pedig megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott és elektronikus kézikönyvek főbb műfajait.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.