Derényi András

Könyvek és könyvrészletek

Derényi András (2012): A magyar felsőoktatás átalakulása 1989 és 2010 között. In: Hrubos Ildikó – Török Imre (szerk.): Intézményi menedzsment a felsőoktatásban 2. Budapest. Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete, 44–72.

Derényi András (2012): Tanulástámogató eszközök a felsőoktatás és a munkaerőpiac szolgálatában. In: Schleicher Nóra. (szerk.): Felsőoktatás és munkaerőpiac – tények, vélemények, tapasztalatok. Budapest. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 34–43.

Derényi András (2012): A pedagógusok felsőoktatásban folyó szakmai továbbképzése. Egy pályázati program első tapasztalatai. In: Kocsis Mihály – Sági Matild (szerk.): Pedagógusok a pályán. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 31–47.

Derényi András (2012): Saját(os) kollektív ágensvilágok a felsőoktatásban. Négy példa a felkészültség szerepéről a problémakezelésben. In: Bajnok Andrea – Korpics Márta – Milován Andrea – Pólya Tamás – Szabó Lajos (szerk.): A kommunikatív állapot (Diszciplináris rekonstrukciók). Budapest. Typotex, 365–372.

Konferencia-előadások

Derényi András (2012): Indikátorok és benchmarking eszközök használata és hasznosítása a felsőoktatásban. Az IMPI projekt eredményei. Előadás a Tempus Közalapítvány Campus Hungary projektjének rendezvényén. Budapest. TKA, 2012. december 10.

Derényi András (2012): A tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatásban. Kihívások, kockázatok, lehetőségek. Előadás az Informatika szakokat oktató intézmények képviselőinek szakmai találkozóján. Szeged. SZTE, 2012. november 23.

Derényi András (2012): Pedagógusok a pályán: kapcsolódási pontok a pedagóguskutatásban. Opponencia a XII. Országos Neveléstudományi Konferencia azonos című szimpóziumán. Budapest. BME, 2012. november 9.

Derényi András (2012:) A Magyar képesítési keretrendszer bevezetésének szakmai támogatása és az előzetesen megszerzett tudás elismerési eljárásának továbbfejlesztése a felsőoktatásban. Előadás az Educatio Közhasznú Kft. és az Oktatási Hivatal közös konferenciáján a TÁMOP 4.1.3.b kiemelt projekt keretében. Budapest. Educatio Kft – Oktatási Hivatal, 2012. október 18.

Derényi András (2012): A magyar felsőoktatás átalakulása 1989 és 2010 között. Előadás a Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesületének rendezvényén. Budapest. Budapesti Corvinus Egyetem, 2012. október 3.

Derényi András (2012): Képzési programok tervezése, értékelése és folyamatos fejlesztése. Korreferátum. A tanulás minősége a felsőoktatásban c. konferencia. Budapest. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2012. május 24.

Derényi András (2012): Az Erasmus-program keretében külföldön szerzett tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusbefogadás helyzete Magyarországon. Opponencia. X. Pedagógiai Értékelési Konferencia – „PÉK 2012” szimpózium. Szeged. Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 2012. április 27.

Derényi András (2012): Elismerés és kreditrendszer Magyarországon. Múlt, jelen, jövő. Előadás a HÖOK Vezetőképző konferenciáján. Siófok. HÖOK, 2012. április 14.

Derényi András (2012): Tanulástámogató eszközök a felsőoktatás és a munkaerőpiac szolgálatában. Előadás a Felsőoktatás és munkaerőpiac – tények, vélemények, tapasztalatok c. konferencián. Budapest. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2012. március 9.

Derényi András (2012): A pedagógusok szakmai továbbképzése a felsőoktatásban – egy pályázat tapasztalatai. Előadás a Pedagógusok a minőségi oktatásért c. konferencián [21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 kiemelt projekt keretében]. Budapest. OFI, 2012. február 25.

 

Ercsei Kálmán

Könyvek és könyvrészletek

Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter (2012): Ütközések és megoldások. A tanulók közötti konfliktusok belső világa. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 123–149.

Sági Matild – Ercsei Kálmán (2012): A tanári munka minőségét befolyásoló tényezők In: Sági Matild – Kocsis Mihály (szerk.): Pedagógusok a pályán. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 9–29.

Gábor Kálmán (2012): Válogatott ifjúságszociológiai tanulmányok. Szeged, Belvedere Kiadó. (alkotószerkesztői tevékenység, társszerkesztők: Horkai Anita, Jancsák Csaba, Matiscsák Attila, Szemerszki Marianna, Tarnay István)

Ercsei Kálmán (2012): Az iskolából a munkába való átmenet támogatása. Kézirat. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Folyóiratcikkek

Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter (2012): Tanulók közötti konfliktusok típusai. A konfliktushelyzetekre adott válaszreakciók és azok megítélése. Új Pedagógiai Szemle 7–8. sz. 42–54.

Sági Matild – Ercsei Kálmán (2012): Kik akarnak tanári diplomát szerezni? A tanári mesterképzés választását befolyásoló tényezők az alapképzésben tanuló hallgatók körében. Felsőoktatási Műhely Füzetek 2. sz. 51–74.

Kutatási jelentések és műhelytanulmányok

Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter (2012): Tanulók közötti konfliktusok típusai. A konfliktushelyzetekre adott válaszreakciók és azok megítélése – „Az alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és a resztoratív technikák bevezetése a szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába” c. program keretében készült zárótanulmány részét képező jelentés.

Konferencia-előadások

Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter (2012): Hétköznapi ütközések és megoldások: diákok közötti konfliktusok az iskolában. Az „Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében” c. konferencián elhangzott előadás. Budapest. OFI, 2012. december 13.

Ercsei Kálmán – Sági Matild (2012): Mi mindentől függ a tanári munka minősége? A XII. Országos Neveléstudományi Konferencián elhangzott előadás. Budapest. BME, 2012. november 8–10.

Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter (2012): Hétköznapi ütközések és megoldások. Az iskolán belüli diák-diák konfliktusok típusai és megoldási módjai. A XII. Országos Neveléstudományi Konferencián elhangzott előadás. Budapest. BME, 2012. november 8–10.

Ercsei Kálmán (2012): Tanárképzés és tanári pálya a hallgató szemével. A Pedagógusok a minőségi oktatásért c. konferencián elhangzott előadás (21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 kiemelt projekt keretében). Budapest. OFI, 2012. február 25.

Ercsei Kálmán – Keller Judit (2012): Elhelyezkedést segítő intézményi megoldások Győr város szakképzési és munkaerő-piaci rendszerében. Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása – egy helyi vizsgálat eredményei – projektzáró szakmai rendezvényen elhangzott előadás (a 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 kiemelt projekt keretében). Győr. OFI, 2012. február 6.

 

Fehérvári Anikó

Szerkesztett kötet

Értékelés és politika. Educatio 2012/3. sz.

Könyvek és könyvrészletek

Fehérvári Anikó (2012): A felsőfokú képzésben résztvevők képzéssel kapcsolatos elvárásai és tervei. In: Szemerszki Marianna (szerk.): Az érettségitől a mesterképzésig. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 141–172.

Fehérvári Anikó (2012): Pályakezdő szakmunkások földrajzi mobilitása. In: Tomasz Gábor (szerk.): Párhuzamok – kanyarok (Szakképzettek pályakövetése). Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 89–108.

Fehérvári Anikó (2012): Nemek közötti eltérések a fiatal szakmunkások körében. In: Tomasz Gábor (szerk.)Párhuzamok – kanyarok (Szakképzettek pályakövetése). Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 109–124.

Fehérvári Anikó (2012): Szemléletformálás az iskolában. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.):Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 7–11.

Folyóiratcikkek

Fehérvári Anikó – Neuwirth Gábor (2012): A tantárgyi versenyek és az iskolák kiválósága. Educatio 4. sz.

Anikó Fehérvári (2012): Vocational training, transition and attrition in Hungary, Vocal Volumene 9. 2011-2012 32-45.

Fehérvári Anikó (2012): Tanulási utak a szakképzésben. Iskolakultúra, 7–8. sz. 3–19.

Fehérvári Anikó (2011): Normatív finanszírozás az oktatásban 2000 é 2009 között. Új Pedagógiai Szemle, 6. sz. 21–34.

Konferencia-előadások

A fejlesztési programok értékelésének lehetőségei. Sulinet konferencia. Hajdúszoboszló, 2012. október

Roma fiatalok a szakképzésben. Kisebbségi Konferencia. Eger. EKF, 2012. október

Szelekció a szakképzésben. HUCER 2012. Pécs, május 22–23.

Az előrehozott szakképzés hatásvizsgálata. TÁMOP 3.1.1 zárókonferencia, 2012. február

Civilek az oktatásban. Műhelykonferencia. Debrecen, 2012. február

Civilek az oktatásban. Műhelykonferencia. Pécs, 2012. február

Szakmunkás fiatalok elhelyezkedési esélyei. Műhelykonferencia. Debrecen, 2012. február

Tanítás

Szakképzéskutatások c. kurzus. Debreceni Egyetem Humán tudományok Doktori Iskola

Iskola és társadalmi egyenlőtlenségek c. kurzus. Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

Opponensi szerepkör, vizsgabizottsági tagság a doktori iskola felvételijén, illetve abszolutóriumi vizsgán, Debreceni Egyetem.

Györgyi Zoltán

Könyvek és könyvrészletek

Györgyi Zoltán (2012): A képzés és a munkaerőpiac. Találkozások és töréspontok. Budapest. Új Mandátum Könyvkiadó, 206.

Györgyi Zoltán (2012): Oktatáspolitikai mozgástér a kis településeken. In: Orsós Anna – Trendl Fanni (szerk.): Útjelzők. Pécs. PTE BTK, 109–116.

Györgyi Zoltán (2012): Egy – eltűnő? átalakuló? – képzési program találkozása a munkaerőpiaccal. In: Schleicher Nóra (szerk.): Felsőoktatás és munkaerőpiac – Tények, vélemények, tapasztalatok. Budapest. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 118–127.

Györgyi Zoltán (2012): Egy letűnt időszak tanulságai. In: Juhász Erika – Chrappán Magdolna (szerk.):Tanulás és művelődés. Debrecen. Debreceni Egyetem, 116–122.

Györgyi Zoltán (2012): Pedagógusok a munkaerőpiacon. In: Pusztai Gabriella – Fenyő Imre – Engler Ágnes (szerk.): A tanárok tanárának lenni. Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen. Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, 249–257.

Györgyi Zoltán – Imre Anna (2012): Tanár-diák kapcsolatok – tanár-diák konfliktusok. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 151–176.

Györgyi Zoltán (2012): Az alternatív vitarendezési projekt hatása a pedagógusokra. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.):Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 241–251.

Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.) (2012): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük.Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 251.

Györgyi, Zoltán (2012): Students’ Study Paths and their Social Background. In: Györgyi, Zoltán (ed.): Students in Partium. Higher Education for Regional Social Cohesion. University of Oradea.

Györgyi, Zoltán (ed.) (2012): Students in Partium. Higher Education for Regional Social Cohesion. University of Oradea.

Folyóiratcikkek

Györgyi Zoltán – Imre Anna (2012): Konfliktusok diákok és tanárok között. Új Pedagógiai Szemle, 7–8. sz. 5–21.

Konferencia-előadások

Györgyi Zoltán (2012): A felsőfokú szakképzés és a munkaerőpiac. A Munkaerőpiac és felsőoktatás: tények, vélemények, tapasztalatok c. konferencián elhangzott előadás. Budapest. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, március 9.

Györgyi Zoltán (2012): Az andragógusképzés konjunktúrája és ...? A 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencián elhangzott előadás. Gödöllő. Szent István Egyetem, április 27.

Györgyi Zoltán (2012): Egy letűnt időszak tanulságai. Önkormányzati fenntartás az oktatásban. A Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Karácsony Sándor és Durkó Mátyás emlékére c. konferencián elhangzott előadás. Debrecen. DAB, május 9.

Györgyi Zoltán – Birinyi Márk – Szőcs Andor (2012): A szakmai képzés regionális lenyomatai. A munkaerő-piaci célú tanulás mérésének finom-módszerei. Az Iskola a társadalmi térben és időben c. HuCER-konferencián (Hungarian Conference on Educational Research) elhangzott előadás. Pécs. PTE, május 23.

Györgyi Zoltán (2012): Study paths and their social background. A Román Szociológiai Társaság (Romanian Sociological Association) European Sociology: New Challenges and Opportunities c. konferenciáján elhangzott előadás. Nagyvárad–Oradea. Universitatea din Oradea, szeptember 29.

Györgyi Zoltán (2012): Study paths and their social background. A HERD: Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border Area c. konferencián elhangzott előadás. Debrecen. DE, október 24.

Engler Ágnes – Györgyi Zoltán (2012): Further study plans of higher education students. A Magyar Szociológiai Társaság Konferenciáján elhangzott előadás. Budapest. CEU, november 9.

Györgyi Zoltán – Imre Anna (2012): Együttműködés és konfliktusok. A diák-tanár viszony. A XII. Országos Neveléstudományi Konferencián elhangzott előadás. Budapest. BME, november 9.

 

Híves Tamás

Könyvek és könyvrészletek

Híves Tamás (2012): Regionális folyamatok a Dél-Dunántúlon. In: Orsós Anna – Trendl Fanni (szerk.):Útjelzők. Ünnepi kötet pályatársak, kollégák, tanítványok neveléstudományi tanulmányaiból a 70 esztendős Forray R. Katalin tiszteletére. Pécs. PTE BTK, 117–127.

Híves Tamás – Varga Aranka (megjelenés alatt): A gyermekvédelem és iskolázottság területi aspektusai. Konferenciakötet: Iskola a társadalmi térben és időben. Pécs. PTE BTK.

Folyóiratcikkek

Forray R. Katalin – Híves Tamás (2012): A középfokú szakképzés területi alkalmazkodása. In: Átalakuló szakmák. Educatio 2011/3. 342–358.

Kutatási jelentések és műhelytanulmányok

Híves Tamás (2012): Nyertes pályázók térbeli megoszlása. Tanoda hatásvizsgálat. (Kutatásvezető: Szűcs Norbert). Kézirat. PTE, 10.

Konferencia-előadások

Híves Tamás – Varga Aranka: A gyermekvédelem és iskolázottság területi aspektusai. Iskola a társadalmi térben és időben III. Nemzetközi konferencián elhangzott előadás. Pécs, 2012. május 22–23.

Híves Tamás: A határ menti oktatás. A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című, TÁMOP 3.1.1 konferencián elhangzott előadás. Pécs, 2012. február 1.

Híves Tamás: A határon átnyúló oktatási kapcsolatok tapasztalatai, határ menti térségek társadalmi háttere. A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja című, TÁMOP 3.1.1 konferencián elhangzott előadás. Debrecen, 2012. február 15.

Híves Tamás: Az oktatáskutatás területi módszerei. Felkért előadás a Debreceni Egyetemen, 2012. február 15.

Híves Tamás: Határokon átnyúló oktatási kapcsolatok a határ menti kistérségekbenX. Országos Neveléstudományi Konferencián elhangzott előadás. Kistérségek és tanulórégiók szekció. 2012. november 9.

 

Imre Anna

Könyvek és könyvrészletek

Imre Anna – Mezei István (2012): A Kiskőrösi Többcélú Társulás és az Egységes Iskola. In: Balázs Éva – Kovács Katalin (szerk.): Többcélú küzdelem. Helyzetképek a kistérségi közoktatásról. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 371–413.

Imre Anna (2012): Az 5–6. évfolyam nem szakrendszerű átalakítása: jogszabályi változások és megvalósítási utak. Új Kutatások a Neveléstudományban. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, 299–312.

Györgyi Zoltán – Imre Anna (2012): Tanár-diák kapcsolatok – tanár-diák konfliktusok. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 151–176.

Folyóiratcikkek

Györgyi Zoltán – Imre Anna (2012): Konfliktusok diákok és tanárok között. Új Pedagógiai Szemle, 7–8. sz. 5–21.

Imre Anna (2012): Fejlesztő értékelés az általános iskolákban. Educatio, ősz. 386–400.

Konferencia-előadások

Imre Anna – Ceglédi Tímea: Tanulói továbbhaladással összefüggő központi szabályozás helyi és intézményi szintű megvalósítási folyamatai két vidéki helyszínen. TÁMOP disszeminációs műhelykonferencia. Budapest. X. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ, 2012 február.

Imre Anna – Ceglédi Tímea: Tanulói továbbhaladással összefüggő központi szabályozás helyi és intézményi szintű megvalósítási folyamatai két vidéki helyszínen. TÁMOP disszeminációs műhelykonferencia. Szolnok. Pedagógiai Intézet, 2012. február.

Imre Anna: Szakmai fejlődést és tanulói továbbhaladást segítő területi együttműködések. A XII. Országos Neveléstudományi Konferencián elhangzott előadás. Budapest. BME, november 8–10.

Györgyi Zoltán – Imre Anna (2012): Együttműködés és konfliktusok. A diák-tanár viszony. A XII. Országos Neveléstudományi Konferencián elhangzott előadás. Budapest. BME, november 9.

Györgyi Zoltán – Imre Anna: Tanár-diák konfliktusok. Az „Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében” c. konferencián elhangzott előadás. Budapest. OFI, 2012. december 13.Imre Anna: Nemzetiségi nyelvhasználati jogok és érvényesülésük a közoktatásban.

Nemzetiségi jogok érvényesülésének néhány aspektusa c. műhelykonferencia. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 2012. november 6.

 

Kállai Gabriella

Könyvek és könyvrészletek

Kállai Gabriella (2012): Iskolából kikerülve – első évek a munkapiacon. In: Tomasz Gábor (szerk.): Párhuzamok és kanyarok. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 69–87.

Kállai Gabriella (2012): Iskolai szabályozás. In: Györgyi Zoltán-Nikitscher Péter (szerk): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 37–55.

Folyóiratcikkek

Kállai Gabriella (2012): Iskolai fegyelmezetlenségek – hétköznapi ütközések és megoldások. Új Pedagógiai Szemle, 7–8. sz. 55–68.

Kállai Gabriella (2011): Társadalmi partnerség Franciaországban. Új Pedagógiai Szemle, 8–9, 80–98.

Kállai Gabriella (2012): Romológia kurzusok a felsőoktatásban. Társadalmi együttélés 4.

Kutatási jelentések és műhelytanulmányok

Kállai Gabriella – Jakab György (2012): Társadalmi integráció és iskolarendszer, társadalmi kihívások és közoktatási törekvések a rendszerváltás után. TÁMOP 3.1.1, Kézirat, OFI (24 oldal)

Jakab György – Kállai Gabriella (2012): Az oktatási integráció néhány területe a TÁMOP 3.1.1 projektek tükrében. Kézirat, OFI (23 oldal)

Imre Anna – Kállai Gabriella (2012): Az intézményi szintű szabályozás tapasztalatai. Alternatív Vitarendezés Projekt, kutatási zárótanulmány-rész. Kézirat, OFI (34 oldal)

Konferencia-előadások

Kállai Gabriella (2012): Iskolai szabályozás. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében című konferencián elhangzott előadás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, december 13.

Kállai Gabriella – Nikitscher Péter (2012): Hétköznapi ütközések és megoldások – Iskolai konfliktusok a mindennapokban. XII. Országos Neveléstudományi Konferencián elhangzott előadás, november 8–10.

Kállai Gabriella (2012): Másság, megismerés. Pedagógiai Szolgáltató Központ Kőbánya. Senior mentor programban elhangzott előadás. április 27.

Kállai Gabriella (2012): Preparing Democracy in Hungary; Council of Europe – Education for Democratic Citizenship and Human Rights, 19th meeting of the EDC/HRE Coordinators –on elhangzott előadás, Budapest, március 12–13.

Kállai Gabriella (2012): Tanulói továbbhaladással összefüggő központi szabályozás helyi és intézményi szintű megvalósítási folyamatai egy fővárosi kerületben címmel elhangzott előadás. TÁMOP 3.1.1 workshop. Budapest, 2012. február 8.

Kállai Gabriella (2012): Tanulói továbbhaladással összefüggő központi szabályozás helyi és intézményi szintű megvalósítási folyamatai egy fővárosi kerületben címmel elhangzott előadás. TÁMOP 3.1.1 workshop. Szolnok, 2012. február 9.

Egyéb:

Kállai Gabriella (2012): Szegregáció településen és iskolában: a méltányos közoktatás és feltételei. Az államosítás kapujában: térségi közoktatás-szervezési tapasztalatok és új kihívások a vidéki Magyarországon című konferencián elhangzott korreferátum. Budapest. OFI – MTA RKK, 2012. november 26.

Kállai Gabriella (2012): Korai nyelvtanítás: kihívások, feltételek, jó gyakorlatok szekció. A magyarországi nyelvtanulás eredményessége, tanulási környezete az elmúlt évtizedben című konferencián elhangzott rapotőri jelentés. Budapest. OFI, 2012. február 29.

Tanulás:

Kállai Gabriella (2012): A romológia kurzusok hatása a hallgatók cigányképére című doktori értekezés védése. ELTE PPK, június 8.

 

Mártonfi György

Könyvek és könyvrészletek

A szakképzés Magyarországon 2011 (szerk.), Oktatásfejlesztési Observatory, 2011. szeptember, 134. o. Elérhető 2012 tavaszától:

Hungary – VET in Europe (editor), 2011, 141.pp , Observatory for Educational Development, Budapest Elérhető 2012 tavaszától:

Mártonfi György (2012): Konfliktuskezelés – fegyelmivel vagy alternatív vitarendezéssel? In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.) (2012): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük.Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 57–74.

Mártonfi György (2012): A 18 éves korra emelt tankötelezettség és a könnyen lemorzsolódó tanulói csoportok (A XII. Országos Neveléstudományi Konferencia kiadványában fog megjelenni)

Mártonfi György (2012): Hány éves korig tartson a tankötelezettség? Válaszkísérlet egy rossz kérdésre. Szakpolitikai javaslat, OFI, 2011, 12. (megjelent 2012. januárjában)

http://tamop311.ofi.hu/szakasz/kiadvanyok/konyvek/hany-eves-korig-tartson-120125

Mártonfi György (2012): A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai (szerkesztő és társszerző), OFI, 2011, 47. (megjelent 2012. januárjában)

http://tamop311.ofi.hu/szakasz/kiadvanyok/konyvek/hany-eves-korig-tartson-120125

Mártonfi György (2012): Szakpolitikai javaslat a TISZK-rendszer strukturális átalakításához. OFI. 2011, 10. (megjelent 2012. januárjában)

http://tamop311.ofi.hu/szakasz/kiadvanyok/konyvek/tersegi-integralt

Mártonfi György (2012): Térségi Integrált Szakképző Központok. Adalékok az iskolarendszerű szakképzés intézményrendszerének átalakulásáról (szerkesztő és társszerző), OFI. 2011, 30. (megjelent 2012. januárjában)

http://tamop311.ofi.hu/szakasz/kiadvanyok/konyvek/tersegi-integralt

Folyóiratcikkek

Mártonfi György (2012): Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások (szerk. és társszerző), 92. Új Pedagógiai Szemle,11–12 (várható megjelenés 2013. január – megjegyzés: a 2012. januárjában leadott lektorált anyag, amely füzetként kapacitáshiány miatt nem jelent meg 2012. február végéig)

Mártonfi György (2012): Intézményi és helyi pályakövetés a szakképzésben (szerk. és társszerző), 34. o., Új Pedagógiai Szemle, 11–12 (várható megjelenés 2013. január – megjegyzés: a 2011. szeptemberében leadott lektorált anyag, amely füzetként kapacitáshiány miatt nem jelent meg 2012. február végéig)

Mártonfi György (2012): Igazgatók az alternatív vitarendezésről, a konfliktuskezelésről. Új Pedagógiai Szemle, 7–8. sz.

Mártonfi György (2012): A 3 éves szakmunkásképzéstől a 3 éves szakiskolai képzésig I–II, Szaktudósító,június, szeptember.

Mártonfi György (2012): Hiányszakmák „diadalútja” I–III., Szaktudósító, január, március, április.

Konferencia-előadások:

Mártonfi György (2012): A TISZK-rendszer ellentmondásai. Szombathely, január 25. (regionális disszeminációs rendezvény)

Mártonfi György (2012): A TISZK-rendszer ellentmondásai. Kaposvár, január 26. (regionális disszeminációs rendezvény)

Mártonfi György (2012): Hány évig tartson a tankötelezettség? A TÁMOP 7.1.1-es projektjének zárórendezvénye, január 27., Budapest.

Mártonfi György (2012): Az úgynevezett hiányszakmák „diadalútja”. január 30., Budapest, a TÁMOP 6.1.1-es projekt zárórendezvénye.

Mártonfi György (2012): A TISZK-rendszer ellentmondásai, javaslatok a rendszer átalakítására. A TÁMOP 7.2.2 projekt zárórendezvénye, Budapest, január 30.

Mártonfi György (2012): Hiányszakmákban tanulók elhelyezkedési aspirációi. A TÁMOP 6.1.2 zárórendezvénye.Győr, február 6.

Mártonfi György (2012): Hiányszakmákban tanulók elhelyezkedési esélyei. TÁMOP 3.1.1 zárókonferencia. Budapest, február 24.

Mártonfi György (2012): A TISZK-rendszer ellentmondásai, javaslatok a rendszer átalakítására. Magyar Kertészeti Szakképző Intézmények Szövetsége, Budapest, március 27.

Mártonfi György (2012): Mítoszok, tévedések, változások. A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség szakmai rendezvénye. Budapest, április 26.

Mártonfi György (2012): A szakképzési (re)integrációs programok néhány sajátossága Magyarországon.Befogadó iskola konferencia. Budapest, október 17.

Mártonfi György (2012): Európai törekvések közös fejlesztési keretek működtetésére és a szakképzés vonzerejének növelésére. Tamási, október 18.

Mártonfi György (2012): Igazgatók az AVR-ről, konfliktuskezelésről. OFI-konferencia. Budapest, december 13.

 

Neuwirth Gábor

Folyóiratcikkek

Fehérvári Anikó – Neuwirth Gábor (2012): A tantárgyi versenyek és az iskolák
kiválósága. Educatio, 4. sz.

Neuwirth Gábor (2012): Az országos középiskolai tanulmányi versenyeken (OKTV) az elmúlt 25 évben legjobb eredményeket elért középiskolák, legjobb tanulók és azok legeredményesebb tanárai. Cikksorozat, 1. Köznevelés, október 12.

Neuwirth Gábor (2012): Az országos középiskolai tanulmányi versenyeken (OKTV) az elmúlt 25 évben legjobb eredményeket elért középiskolák, legjobb tanulók és azok legeredményesebb tanárai. Cikksorozat, 2. Köznevelés, szeptember 14.

Kutatási jelentések és műhelytanulmányok:
Neuwirth Gábor (2012): A magyar középiskolák száma és összetétele 1999–2012. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 21. plusz 4 melléklet (2 MB).

Neuwirth Gábor (2012): A magyar középiskolák négy eredményességi mutatója. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 21.

 

Nikitscher Péter

Könyvek és könyvrészletek

Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.) (2012): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük.Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 251.

Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter (2012): Ütközések és megoldások. A tanulók közötti konfliktusok belső világa. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 123–149.

Nikitscher Péter – Velkey Gábor (2012): „Mert az iskolának maradnia kell” – Közoktatási feladatellátás a Pásztói kistérségben. In: Balázs Éva – Kovács Katalin: Többcélú küzdelem. Helyzetképek a kistérségi közoktatásról. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 207–241.

Folyóiratcikkek

Ercsei Kálmán – Nikitscher Péter (2012): Tanulók közötti konfliktusok típusai. A konfliktushelyzetekre adott válaszreakciók és azok megítélése. Új Pedagógiai Szemle 7–8. 42–54.

 

 

Sági Matild

Könyvek és könyvrészletek:

Sági Matild (2012): Pályakezdő diplomások munkába állási stratégiái. In: Veroszta Zsuzsa (szerk):Frissdiplomások 2011. (megjelenés alatt)

Sági Matild – Szemerszki Marianna (2012): Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 75–121.

Kocsis Mihály – Sági Matild (szerk) (2012): Pedagógusok a pályán. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 84.

Sági Matild – Ercsei Kálmán (2012): A tanári munka minőségét befolyásoló tényezők. In: Kocsis Mihály – Sági Matild (szerk): Pedagógusok a pályán. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 9–29.

Folyóiratcikkek:

Sági Matild (2012): Tantárgycsoportok és tanáraik az OECD-országokban. Educatio, (megjelenés alatt)

Sági Matild – Szemerszki Marianna (2012): Hogyan hatnak a tanárok a diákok konfliktusmegoldási beállítódására? Új Pedagógiai Szemle, 7–8., 22–41.

Sági Matild – Ercsei Kálmán (2012): Kik akarnak tanári diplomát szerezni? Felsőoktatási Műhely 2. sz. (Esélyek a felsőoktatásban). 51–73.

Kutatási jelentések és műhelytanulmányok:

Sági Matild (2012): A pedagógusok és a diákok konfliktusmegoldási attitűdjei és gyakorlata közötti kapcsolat. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Sági Matild – Nikitscher Péter (2012): A teljes munkaidőben foglalkoztatott osztálytermi pedagógusok életkor és nemek szerinti megoszlása (a KIR PENYI adatbázis alapján). Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

(Többekkel 2012): Feljegyzés a Jelentés a magyar lakosság általános iskolai végzettségéről című szakanyag előkészítéséhez. Összeállították: Fehérvári Anikó, Híves Tamás, Kocsis Mihály, Sági Matild, Szemerszki Marianna. Kézirat, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Sági Matild – Ercsei Kálmán (2012): Kikből lesznek tanárok? A tanári master képzés választását befolyásoló tényezők a BA-hallgatók körében. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Sági Matild – Kerényi Tamás (2012): A pedagógusállomány jellemzői. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Konferencia-előadások:

Sági Matild (2012): Az iskolán belüli konfliktusok tipikus megoldási módjai és a konfliktuskezelési módokat befolyásoló tényezők. Előadás a XII. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2012. november 8–10.

Sági Matild – Ercsei Kálmán (2012): Mitől függ a tanári munka minősége? Előadás a XII. Országos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2012. november 8–10.

Sági Matild (20129: A különböző tantárgycsoportokat tanító pedagógusok jellegzetességei. Hasonlóságok és különbségek, nemzetközi összehasonlításban. Előadás az MSZT oktatásszociológiai szakosztálya és az Educatio folyóirat által, az ELTE OITK vendégeként szervezett, „Tantárgyak és társadalom” című műhelykonferencián. ELTE. Budapest, 2012. október 18.

Matild Sági: Expanding utilization of National Assessment of Basic Competences. CIDREE Conference on „Effective Approaches to Assessment for Learning”. Ljubjana, June 21-22, 2012

Sági Matild (2012): Pedagógusok az OECD nemzetközi tanárvizsgálat (TALIS) tükrében. Előadás a KÜLKESZ közgyűlésén. Budapest, 2012. március 27.

Sági Matild (20129: Pedagógushivatás és minőségi oktatás – elméletek és gyakorlat. Előadás az OFI „Pedagógusok a minőségi oktatásért” című konferenciáján. Budapest, 2012. február 25

Sági Matild (2012): A pedagógusok szerepe a minőségi oktatásban. Előadás a TÁMOP 3.1.1. (21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció) projekt zárókonferenciáján. Budapest, 2012. február 24.

Sági Matild (2012): Pedagógus-előmenetel és továbbképzési rendszer. Előadás a “Development of Teacher In-Service Training and Retraining System” c. nemzetközi projekt résztvevői számára. OFI, Budapest. 2012. január 19.

 

Szemerszki Marianna

Könyvek és könyvrészletek

Szemerszki Marianna (2012): A felsőoktatásba jelentkezők jellemzői. In: Szemerszki Marianna (szerk.): Az érettségitől a mesterképzésig. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 19–50.

Szemerszki Marianna (2012): A felsőfokú képzésbe belépők társadalmi háttere, iskolai életútja, a középfokú oktatás főbb sajátosságai. In: Szemerszki Marianna (szerk.): Az érettségitől a mesterképzésig. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 113–140.

Sági Matild – Szemerszki Marianna (2012): Az iskolai konfliktusmegoldási módok nevelő hatásai. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 75–121.

Szemerszki Marianna (2012): Tanulási utak és képzési tervek a felsőoktatásban. (megjelenés alatt, Educatio Nonprofit Kft.)

Marianna Szemerszki (2012): Learning paths and educational plans in higher education (megjelenés alatt, Educatio Nonprofit Kft.)

Folyóiratcikkek

Sági Matild – Szemerszki Marianna (2012): Hogyan hatnak a tanárok a diákok konfliktusmegoldási beállítódására? Új Pedagógiai Szemle, 7–8, 22–41.

Kutatási jelentések és műhelytanulmányok

Ercsei Kálmán – Szemerszki Marianna (2012): Érettségi utáni továbbtanulási stratégiák. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 30.

Szemerszki Marianna – Keller Judit – Ercsei Kálmán: Az iskolából a munkába való átmenet támogatása.Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 94.

Konferencia-előadások

Szemerszki Marianna (2012): Fiatal felnőttek életútjai – a tanulói vizsgálat eredményei. A TÁMOP 3.1.1. keretében Az iskolából a munka világába való átmenet támogatása – egy helyi vizsgálat eredményei c. műhelybeszélgetés. Győr MTA KRTK RKI, február 6.

Szemerszki Marianna (2012): Továbbtanulás az érettségi után – területi és társadalmi hátrányok. A TÁMOP 3.1.1. A különböző társadalmi hátrányokkal rendelkező tanulók integrációja c. műhelymegbeszélés. Debrecen, február 15.

Szemerszki Marianna (2012): A képzési szerkezet átalakulása – belépés a felsőoktatásba (2001–2011).Belépés a felsőoktatásba. Helyzetkép 2012-ben c. műhelykonferencia. Budapesti Corvinus Egyetem, november 30.

 

Tomasz Gábor

Könyvek és könyvrészletek

Tomasz Gábor (szerk.) (2012): Párhuzamok – kanyarok: Szakképzettek pályakövetése. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 136.

Tomasz Gábor (2012): Alternatív vitarendezés közelről. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.):Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 177–190.

Fehérvári Anikó – Tomasz Gábor (2012): Szakmát szerzett fiatalok pályakövetése. Leporello. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Tomasz Gábor (2012): A szakmát szerzett fiatalok jellemzői, véleménye iskoláról, munkáról. In: Uő (szerk.): Párhuzamok – kanyarok: Szakképzettek pályakövetése. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Folyóiratcikkek

Tomasz Gábor (2012): A DISCO projektről. Pályázati Pavilon, Tavasz. (megjelenés alatt)

 

Az Educatio folyóirat Szemle rovatának szerkesztése:

1. sz. Magyar kisebbségek az oktatásban (4 írás)

2. sz. Látszat és való (3 írás)

3. sz. Értékelés és politika (2 írás)

4. sz. Tantárgyak és társadalom (5 írás)

Kutatási jelentések és műhelytanulmányok

Tomasz Gábor (2012): Egy pályakövetéses vizsgálat első tapasztalatai. Budapest. Kézirat. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Konferencia-előadások

Lassú víz partot mos? – Alternatív vitarendezés egy iskolában (esettanulmány). Az Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencián elhangzott előadás. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, december 13.

 

Török Balázs

Könyvek és könyvrészletek

Török Balázs (2012): Az iskolák policy alkotó szerepe – elméleti alapvetés. In: Király Gábor – Török Balázs (szerk.): Az iskolák lehetséges szerepe az oktatáspolitikai döntéselőkészítésben. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 55–68.

Török Balázs (2012): Az oktatásügyi döntés és egyeztetés folyamata eltérő szempontokból – interjúk. In: Király Gábor – Török Balázs (szerk.): Az iskolák lehetséges szerepe az oktatáspolitikai döntéselőkészítésben. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 103–137.

Török Balázs (2012): Az iskolák részvétele a döntés-előkészítésben – kérdőíves felmérés, In: Király Gábor – Török Balázs (szerk.): Az iskolák lehetséges szerepe az oktatáspolitikai döntéselőkészítésben. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 70–101.

Török Balázs (2012): Az akkreditált iskolai adminisztrációs rendszerek magyarországi terjesztési modellje. In: IV. Oktatás-Informatikai Konferencia – Tanulmánykötet.

Folyóiratcikkek

Török Balázs (2012): Hírbe hozott iskolák – az iskolai agresszió és a média. Új Pedagógiai Szemle.

Török Balázs (2012): Differenciálódó társadalom – változó egyház. Vigilia, 10. sz.

Török Balázs (2012): Jövőképek és irányíthatóság. Új pedagógiai Szemle 10. sz.

Török Balázs (2012): Lebilincselő reformok – a No Child Left Behind törvény oktatásirányítási vonatkozásai Niklas Luhmann rendszerelmélete alapján. Educatio, 4. sz.

Kutatási jelentések és műhelytanulmányok

Török Balázs (2012): Az elektronikus iskolai adminisztrációs rendszerek bevezetésének és használatának tapasztalatai. Kézirat. TÁMOP 3.1.1. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2012. 147.

Török Balázs (2012): Ajánlások az oktatási célú IKT-használat fejlesztéspolitikájának alakítására. Kézirat. TÁMOP 3.1.1. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 7.

Török Balázs (2012): Az információs technológiák iskolai terjesztésének hazai politikája rendszerelméleti megközelítésben. Kézirat. TÁMOP 3.1.1 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 145.

Hunya Márta – Imre Anna – Török Balázs (2012): Fórumok és műhelyek. Az iskolaigazgatók számára létrehozott zárt internetes fórumok és személyes műhelyek tapasztalatai – háttértanulmány. Kézirat. TÁMOP 3.1.1. Iskolavezetés és iskolafejlesztés témacsoport. 8.

Konferencia-előadások

Török Balázs (2012): Hírbe hozott iskolák – az iskolai agresszió és a média. Előadás az Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében – Alternatív Vitarendezés Projekt zárókonferencia. Budapest. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, december 13.

Török Balázs (2012): A média mint az iskolai konfliktuskezelést befolyásoló tényező. XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, november 9.

Török Balázs (2012): Az iskolák lehetséges szerepe az oktatásügyi döntés-előkészítésben. Regionális tanévnyitó konferencia. Tatabánya, augusztus 23. és 27.

Török Balázs (2012): Az irányítás és az iskolák kapcsolata adatok alapján. Műhelykonferencia. Az iskolák lehetséges szerepe az oktatáspolitikai döntés-előkészítésben. február 15. (szervező: Török Balázs)

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.