8. pillér bemutatása (A tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztését támogató K+F tevékenységek; az innováció támogatása)

Pillérvezető: Dr. Balázs Éva (balazs.eva@ofi.hu)

Két elemi projekt valósul meg a pillérben:

 8.1) Az oktatásügyi K+F+I rendszer elemzése és stratégiai fejlesztése

E projekt átfogó célja, hogy elemezze a korszerű tudásmenedzsment és innováció-támogatási rendszereket, s feltárja a hazai kutatási-fejlesztési és innovációs rendszert abból a szempontból, hogy az mennyire felel meg a tudásmenedzsment funkcióknak, illetve, hogy ennek alapján kidolgozzon egy országos oktatási ágazati K+F+I stratégia-javaslatot.

Ehhez az átfogó célhoz az alábbi részcélok, illetve az ezeket megvalósító tevékenységek kapcsolódnak:

  • A K+F+I rendszerekre vonatkozó "külső" (oktatási ágazaton kívüli és az ágazatra vonatkozó nemzetközi) tudás feltárása és fejlesztése. E részcélon belül öt ágazat kutatási-fejlesztési és innovációs stratégiájának és gyakorlatának elemzése történik, az oktatásügyi tanulságokra tekintettel. Emellett háttértanulmányok készülnek a piaci és a közszféra egy-egy fontos szereplőjének K+F+I stratégiájáról, különös tekintettel az oktatásügyi vonatkozásokra, illetve hasznosíthatóságra. Feltárásra kerülnek az OECD két programja: a nemzeti oktatáskutatási K+F rendszerek elemzésére irányuló program, valamint a tényeken alapuló politika-formálás megismerését célzó (evidence-based policy research) program tapasztalatai, valamint egyéb nemzetközi tapasztalatok is.
  • Megtörténik a hazai oktatásügyi K+F+I tudásbázisának és működésének elemzése. Ezen belül tudástérkép készül a hazai oktatási ágazatról, valamint a projekt elemzi a magyar oktatási ágazati K+F+I rendszer feltételrendszerét és működését. A hazai kutatás-fejlesztés rendszerének értékelésében nemzetközi szakértői is részt vesz.
  • A fentiekre épülve a hazai oktatásügyi ágazat számára egy K+F+I ágazati stratégiai javaslat készül.
  • A projekt keretében valósul meg Magyarország részvétele az OECD „Innováció az oktatásban” projektjében.

 

8.2) A korszerű tudásmenedzsment és innováció-támogatási rendszer elemeinek létrehozása (modellek, eszközök, hasznosítás)

Az elemi projekt célja, hogy az OFI tudástermelő és –megosztó tevékenysége, valamint az ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak színvonala jelentősen növekedjen, hogy a sokféle tevékenység összehangolása hatékonyabb legyen, illetve, hogy a fejlesztés megfeleljen a korszerű tudásmenedzsment követelményeinek.

A projekt tevékenységeiből három területen jönnek létre új eredmények:

  • Az oktatásügyi K+F és innovációs szféra számára korszerű tudásmenedzsment eszközök és modellek kidolgozására kerül sor;
  • A projekt keretében az intézet szervezeti kereteiben lebonyolításra és elemzésre kerül egy tudásmenedzsment pilot program, amely a fenti új eszközöket is alkalmazza;
  • A projekt előkészíti a TÁMOP 3.1.1. projektben létrejövő eredmények korszerű tudásmenedzsment szerinti hasznosítását, amely 2013-ra, a projekt végére lényegesen megnöveli a tudástermelésben és –megosztásban aktívan részt vevők körét és az új tudások korszerű alkalmazásának minőségét .

 

A pillérben végzett munka eredményeinek hasznosítása

A pillér első elemi projektjének fő eredménye egy oktatási ágazati K+F+I stratégiai javaslat, amely elsősorban az oktatási ágazat és az innovációs politika stratégiai tervező és döntéshozó szereplői számára készül. Ennek szakmai megvitatása – amelynek megkezdésére már a projekt megvalósítása során sor kerül —, majd elfogadása után a magyar közoktatásban a kutatás-fejlesztés és az innováció stratégiai fejlesztése új alapokra kerülhet, hasonlóan az ágazat más területeken – így az élethosszig tartó tanulás és az idegennyelv-oktatás terén – már elvégzett stratégiai tervező munkához.

Az új tudásmenedzsment modellek, eszközök és a pilot program címzettjei rövid távon a TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt szakmai eredményeinek felhasználói, valamint az ezek iránt érdeklődő tágabb szakmai és társadalmi nyilvánosság. Hosszabb távon ezek az eszközök és modellek kipróbálás után szélesebb körben elérhetővé, alkalmazhatóvá válnak, s hozzájárulnak a magyar oktatásban az új tudásokhoz való gyorsabb, hatékonyabb hozzáféréshez, a tudáscseréhez és a kölcsönös tanuláshoz.

 

 

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.