wadmin | 2009. jún. 17.

A tanulás tanítása, tanulása

(Szokásrendszerek, tanulási technikák kialakítása, fejlesztése az 1–4 osztályban)

Szerzők: Kerékgyártó Éva, Kórósi Kálmánné
Szerkesztő: Kórósi Kálmánné
Operátor: Miklós Gergely
Koordinálta: Kerékgyártó Éva
Lektorálta: Oroszlány Péter
Sorozatszerkesztő: Hamrák Anna-OKI

Tanulás tanítása/tanulása

I. szint Program: Tanulásmódszertan. Hátránykompenzáló, felzárkóztató nevelő-oktató, differenciáltan fejlesztő munka tanórán vagy azon kívül, a 6–10 éves korú tanulóknak.

II. szint Témakör

1. Címe: Tanulás tanítása/tanulás

2. Időigénye/időelosztása: Félévente 2x1 hetes (napi 60 perces) tanulásmódszertani kurzus kisiskolásoknak. Évente évfolyamonként összesen 20 óra.

 
1. osztályban 5 óra szokásrend 15 óra tanulási képességek fejlesztésére
2-3-4. Osztályban 2-2 óra szokásrend 18-18 óra tanulási képességek fejlesztésére

A programterveztek mintát adnak a foglalkozásokra, igény szerint több részre bonthatók. A program nem tartalmazza a tanulási képességek fejlesztését szolgáló foglalkozások leírását.
A tanulásmódszertani hetet követő tanórákon az elsajátított tanulási technikákat alkalmazzuk, a tanulási képességeket továbbfejlesztjük, a kialakított szokásrendeket megerősítjük.

3. Ajánlás: Valamennyi általános iskola alsó tagozatán tanuló gyermeknek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű vagy tanulási problémákkal küszködő egy-egy tanulónak, mikrocsoportnak fejlesztésére. (erdei iskolában, táborban, napköziben, iskolaotthonban, tanulószobán vagy szakköri keretek között.) Megvalósításában számítunk a tanítók gyermekismeretére, kreativitására. Összeállításunkkal elsősorban ötletet kívánunk adni.

4. Cél: Legyenek képesek alkotó, tevékeny ismeretszerzésre. Tanítsuk meg tanulni a gyerekeket.

5. Elvárható eredmények: Tudjanak megfelelni a tantervi követelményeknek a képességeiknek megfelelő szinten. Szeressenek, akarjanak, tudjanak jókedvűen tanulni. Képesek legyenek önálló ismeretszerzésre.

6. Tartalom: Szokásrendszerek, tanulási technikák kialakítása, átalakítása 1–4. Osztályban.

 
 • 6. 1. Elmélet: Pszichológiai, pedagógiai, didaktikai ismeretek.   
  Fogalmak: Figyelem, koncentráció, emlékezet, gondolkodás, beszédművelés, olvasás
  Ismeretek: Tapasztalatok az életkori sajátosságoknak megfelelően. Fogalmi gondolkodás elemei, olvasás, írás, számolás, beszéd, beszédértés, beszédkézség.
  Tanulási zavarok: szemmozgás, finommozgás összehangolatlansága, részképesség-hiányok. Pedagógus kompetenciájának ismerete.  
 • 6. 2. Gyakorlat: Tevékenységek: Mozgásos, hallásra, látásra épülő, olvasási, számolási, manuális feladatok, ének-zene, kommunikáció, gondolkodási műveletek, írás, alkotás, szerepjátékok.
 • 6. 3. Ehhez szükséges vagy ajánlott eszközök, tárgyak, képek stb. körülírása/képe:   
  Tankönyvek, feladatlapok, auditív vizuális eszközök, applikációs képek, szókártyák, mondatkártyák, babzsák, labda, számítógépes programok, könyvtár, magnókazetták, környezetben található apró tárgyak.
 • 6. 4. Módszerek: megfigyeltetés, tevékenykedtetés, nevelői magyarázat, szerepjátszás, tanulási képességek működtetése. Valamennyi érzékszervvel való tanulás (hallja, lássa, mondja, csinálja)  
 • 6. 5. Szervezeti keretek: egyéni, páros csoport

7. Várható eredményekhez értékelési szempontok (mikor jó?):
Ha a legrövidebb idő alatt, optimális energiával a képességeinek megfelelő eredményt éri el. Ha a 4. Osztály végére képes önálló ismeretszerzésre.

8. Szükségletek:
A program megvalósítása feltételez egy átlagos felkészültségű pedagógust, aki ismeri az alsó tagozatos tantárgyak szakmódszertanát. Rendelkezzen pszichológiai ismeretekkel, empátiával, vállalja fel a hátránykompenzáló, fejlesztő munkát. Célszerű elvégeznie a tanulásmódszertani tanfolyamot, vagy annak tartalmát autodidakta módon ismerje meg. Jól segíti munkáját az ajánlott szakirodalom tanulmányozása. Hospitálási, tanfolyami, konzultációs lehetőséget- igény szerint- egyeztetés után a program készítői biztosítanak. (Vincze Imre Ált. Isk., Kocs 2898 Szabadság tér 6. Tel./fax: 34/ 471-261

Irodalomjegyzék

A program az Alternatív Közgazdasági Gimnázium „Tanulásmódszertan” (BP, AGK Kiadó 1991 szerkesztő Oroszlány Péter) című könyvének, valamint az alábbiakban felsorolt szerzők és művek felhasználásával készült.

 

Hangkazetta: Gyermekagykontoll

 • Dr. Kígyós Éva: Zenés lazító gyakorlatok 6-9 éveseknek
 • Dr. Domján László Dr. Kígyós Éva: Zseninek születtél!
 • Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában
 • L. Ron Hubbard: Hogyan tanuld meg?   
  A tanulás alapvető kézikönyve
 • Peter Kleine: Zseninek születtünk

A program kidolgozását a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatta.


1. osztály
Főtéma: A szokásrend kialakítása
Altéma: A tanulás külső feltételei (rend, világítás, testtartás, szemtávolság, csend) 1. foglalkozás
Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igényei szerint több részre bontható)
Cél: Az eredményes tanulást segítő külső körülményeket tanulóink megismerjék, s kialakuljanak helyes szokásaik.
Elvárható eredmények:

 • A tanulók szerezzenek élményt, az eredményes tanulást segítő és/vagy gátló külső körülményekről!
 • Ismerjék meg a tanulási eszközök elhelyezési rendjét!
 • Legyenek képesek bemutatni a tanuláshoz szükséges egészséges testtartást, ceruzafogást, szemtávolságot!
 • Ismerjék a tanulás szempontjából a fény és a csend szerepét és milyenségét!
Tartalom Módszertani javaslatok Ajánlott eszközök
(tárgyak, példák szövegek)
Figyelemfelhívás
1. Tanulás rossz külső feltételek között. Problémafelvetés.
1.1. rendetlenség (örök keresés)
1.2. rossz világítás
1.3. helytelen testtartás
1.4. rossz szemtávolság
1.5. háttérzaj
Tanítói bemutatás
Kelekótya Palkó bemutatja a nem megfelelő külső körülmények közötti tanulást.
Bábok, íróasztal, szék, magnó.K.P. borzas, állandóan keres valamit, kiabál, rendetlen az íróasztala, helytelen a megvilágítása, hangos zene szól, a széken görnyedten, a füzetéhez közel hajolva tanul  
       
2. A látottak elemzése.
Megnyilvánulások meghallgatása.
Beszélgetve frontálisan
Elemző munkánkban törekedjünk határozott minősítésekre indoklással! Mi a rossz és mi a követendő példa?
   
2.1. Rend Nevelői kérdések
Mit láttok Palkó íróasztalán?
(rendetlenséget)
   
  Melyek azok a tárgyak, amelyek nem kellenek a tanuláshoz?
(játékok, ennivaló, ruha...)
Tevékenykedtetés:
Vegyük el a felesleges dolgokat!
Játékok, ennivaló, ruha, taneszközök, stb.  
2.2. Világítás, egészséges testtartás, szemtávolság. Nevelői kérdések:
Milyen az asztal megvilágítása?
(Rossz, mert háttal ül a természetes fénynek, mesterséges fény nincs.)
Hogyan ül Palkó az asztalnál? (Görnyedten, közel hajolva a füzetéhez.)
Miért ül így? (Mert nem lát.)
Miért nem lát? (Mert nem kap természetes fényt, nincs világítás sem, görnyedten ül, ezért rossz a szemtávolsága is.)
   
  Tevékenykedtetés
Állítsuk be K.P. asztalát! Adjunk neki lámpát! Mutassuk be a helyes testtartást és a megfelelő szemtávolságot!
lámpa  
2.3. Csend Nevelői kérdések:
Miért kiabált Palkó? (Mert hangosan szól a zene.)
Mit javasoltok, hogy csendben tudjon tanulni?
(Kapcsoljuk ki a magnót)
   
      Ajánlás:
A tanulók szerezzenek élményt a tanulást gátló külső körülményekről.
Követelmény csak a helyes külső körülmények bemutatása, tudatosítása, ill. gyakorlása után jelentkezik.
3. Egyéni beszámolók meghallgatása tanulóink tanulási gyakorlatáról. Frontálisan, beszélgetve
Nevelői kérdések:

Te hol tanulsz?
Te hogyan tanulsz?
  Ajánlás:
Törekedjünk a jó hangulatú, őszinte légkör kialakítására!
4. Tanulás
helyes
külső feltételek között.
4.1. Rend
Tevékenykedtetés:
Játsszuk el, hogy matematika órára készülünk!
Tegyétek az asztalotokra a szükséges felszerelést!
Megállapítás:(törvény)
Könyv feladatlap, füzet tolltartó, korongos doboz, pálcika... Követelmény:
Ismerjék és alkalmazzák a tanulási eszközök elhelyezési rendjét!
 

REND A LELKE MINDENNEK!

  Értékelés:
Akkor jó, ha mindennek megvan a maga helye, csak az van az asztalon amire szükség van, de az mind ott van.
  Tanulás közben figyeljük és értékeljük az egyéni fejlődésüket. Segítsük azokat, akiknek még nehézségeik vannak, dicsérjük meg a már kialakult jó szokásrenddel rendelkezőket.   Ajánlás:
A továbbiakban a rend gyakoroltatását, ellenőrzését, értékelését naponta végezzük felelősök bevonásával, amíg a tevékenységek szokássá nem válnak. Törekedjünk arra, hogy a nevelői ellenőrzést mielőbb felelősi, tanulópári, ill. önell
4.2. Világítás, egészséges testtartás, szemtávolság. Tevékenykedtetés:
Lekapcsoljuk a villanyt, vagy behúzzuk a függönyt. (félhomály)
   
  Nevelői kérdések:
Miért nem tudunk így tanulni? (Mert nem látunk jól.)
Mit lehetne tenni, hogy jó megvilágításban tanulhassunk? (Kapcsoljuk fel a villanyt, húzzuk szét a függönyt, alkalmazzunk helyi megvilágítást)
  Ajánlás:
Lehetőség szerint természetes fénynél dolgozzunk!
  Tanulói bemutatás:
a lámpa helyes elhelyezése.
Íróasztal, működőképes lámpa.  
  Nevelői magyarázat: Ajánlás:
Küldjük vizsgálatra azokat a gyerekeket, akinél már orvosi beavatkozásra van szükség
A fény lehetőleg oldalról érjen.
Elegendő fény mellett jobb a kedvünk is.
A gyenge világítás fáraszt, álmosít, a túl erős fény nyugtalanít.
   
  Naponta figyelmeztessük a tanulókat a törvényben foglaltak alkalmazására.
Mutassunk erre jó példát az osztályteremben.
  Ajánlás:
Küldjük vizsgálatra azokat a gyerekeket, akinél már orvosi beavatkozásra van szükség
  Gyakorlatok:
Szemtorna:
Kinyújtott karunk mutatóujját mozgassuk fel-le, körbe, átlósan, közel, messze. Kövessük az ujj vonalát csak a szemünkkel, fej ne forduljon!
   
  Helyes testtartás és szemtávolság gyakorlása tanulás közben.
Kísérjük figyelemmel minden órán tanulóink testtartását. Dicsérjük a helyes testtartással, szemtávolsággal dolgozókat.
  Követelmény
Legyenek képesek bemutatni a tanuláshoz szükséges egészséges testtartást szemtávolságot. Alkalmazzák azt.
4.3. Lazító gyakorlat. Improvizált utánzó mozgások zenére nevelői bemutatás után Magnó, lendületes mozgásra alkalmas zene.  
4.4. Csend Hangosan szól a zene a háttérben.
Nevelői kérdés:
Szeretnétek-e egy mondókát megtanulni?(igen)
   
  Nevelői útmutatás:
Mondjátok utánam!
Érzékeltessük a háttérzaj zavaró hatását!(Zavarni fogja őket a hangos zene.)
Ess, eső, ess..
Ess, eső, ess,
karikára ess!
Az én hajam olyan legyen,
mint a csikó farka,
még annál is hosszabb,
mint a Duna hossza,
még annál is hosszabb,
mint a világ hossza.
Krumpli bokrosodjék,
Búza szaporodjék, ess, eső, ess, karikára ess! (Népköltés)
 
  Megállapítás: (törvény)

CSENDET KÉREK!


Zajban nem tudunk tanulni.
  Követelmény:
Ismerjék a tanulás szempontjából a csend szerepét és milyenségét!
  Nevelői magyarázat:
A tanuláshoz teljes csend szükséges. A háttérzaj zavaró hatású. Tanórai válaszadásnál középhangerővel, páros gyakorlatnál suttogva, önálló munkánál teljes csendben kell dolgozni.
  Ajánlás:
Szelíden és meggyőzően kell kialakítani a csönd iránti belső igényt, mert igazi koncentrációt igénylő munkánál zavar a háttérzaj. Zajban hamarabb elfáradunk, nagy zaj idegesít, türelmetlenné tesz.
Törekedjünk arra, hogy tanításunk is középhangerővel történjék.
  Tevékenykedtetés:
Kikapcsoljuk a magnót és csendben elkezdjük megtanulni a népköltést.(majd a következő órákon folytatjuk.)
  Értékelés:
Akkor jó, ha kialakul egy megfelelő tolerancia egymás iránt, nem kiabálják túl egymást tanulóink. Elégedettek lehetünk, ha az órákon nem zavarják egymást hangos beszéddel, zajjal ill. bizonyos tevékenységek közben teljes a csend.
5. Összefoglalás a megállapítások törvények rögzítésével. Emlékezetfejlesztő játék:
Körben állunk. Babzsákot, vagy labdát dobálunk egymásnak.(a tanító kezdi, aki kapja egy jó tanácsot kell megfogalmaznia a rendről, a csendről, a világításról, testtartásról, szemtávolságról...)
Babzsák, vagy labda  
  A gyerekek minden pozitív válaszát el kell fogadnunk. A tanító, amikor hozzá kerül a tárgy a törvény megfogalmazását mondja! Memorizáljuk a három törvényt:

REND A LELKE MINDENNEK!
LEGYEN ELEGENDŐ FÉNY!
CSENDET KÉREK!


Rögzítése jelkártyákkal!
Jelkártyák:
 • rend (rendezett íróasztal képe)
 • csend („lelakatolt” száj képe)
 • világítás (napocska vagy lámpa képe)
 

1.osztály
Főtéma: A szokásrend kialakítása
Altéma: A tanulás külső feltételei (táska rendje, sorrendiség, pihenők beiktatása) 2. foglalkozás
Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igénye szerint ez módosítható)
Cél: Az eredményes tanulást segítő külső körülményeket tanulóink gyakorolják, alkalmazzák
Elvárható eredmények:

 • Tapasztalják meg, hogy milyen jelentősége van a táska rendjének, a helyes időbeosztásnak, a tanulási sorrendnek és a pihenőidők beiktatásának.
 • Legyenek képesek megteremteni és megtartani táskájuk rendjét.
 • Ismerjék az állandó tanulási idő jelentőségét, a célszerű tanulási sorrendet.
 • Legyenek jártasak a pihenőidők beiktatásában.
Tartalom Módszertani javaslat Ajánlott eszközök
(tárgyak, példák, szövegek stb.)
Figyelemfelhívás
1. Ráhangolódás, bemelegítés: megfelelő tanulási attitűd kialakítása. Játékok:
Összehangolódás:

Körben állunk szorosan egymás mellett kézfogással, csukott szemmel. Mély belégzés, kilégzéskor hangoztassuk folyamatosan az „óóóó”
hangot ameddig a levegőnk tart.
  Ajánlás:
Rövid időt vegyen igénybe!
Legyen tréningszerű, változatos játékos!
Fokozza az agy teljesítőképességét!
  Nagymozgások fejlesztése:
Kisterpeszben karok lazán a test mellett, előre, hátra lendítés, fokozva a lendületet.
Malomkörzés, óriáskörzés. Gömbölyű háttal előrehajlás, karokat lengetjük előre hátra, fel, le, jobbra, balra.
   
  Keresztező mozgások:
Jobb könyököddel érintsd meg a bal térdedet, bal könyököddel a jobb térdedet. Lassú ütemmel induljunk, majd egyre fokozzuk a ritmust! Ugyanez mondókával.
„Eszem éles, eszem vág,
mindent bevés előránt.” (Hangkazetta: Zseninek születtél szerző: Domján Erzsébet Agykontroll KFT Budapest)
 
  Csendjáték:
(személyiségfejlesztő játék)
Körben állunk, karunk összeér. Körön belül tyúklépésben, lehetőleg hangtalanul a nevelő, vagy kijelölt gyerek elindul a megbeszélt irányban, addig lépeget, amíg visszaérkezik a helyére. A mellette álló társa folytatja ugyanúgy.
  Ajánlás:
Igazi önfegyelmet kíván. Teljesen csendben kell maradnia az egész csoportnak. (törökülésből is indíthatjuk). Mindenkire kerüljön sor, de zajra vége a játéknak.
Akkor jó, ha mindenkire sor kerülhet, esetleg újra indulhat a kör. Ezzel bizonyítják, hogy milyen mértékű a csoport önfegyelme, kinél vannak még hiányosságok e téren.
2. Ismétlés:
Jó tanulási körülményekre vonatkozó törvényeinek és tartalmuk.
     
2.1. Csend Verstanulás
közösen háttérzaj nélkül
(Ess, eső, ess...)
  Ajánlás:
Érzékeltessük a csend jótékony hatását verstanulás során.
2.2. Rend Tanultak előhívása jelkártyákkal.
Jelkártyák beazonosítása.
Jelkártyák (csend, rend, világítás mint az előző foglalkozáson)  
  Nevelői kérdések:
Miért szükséges tanulásunk közben a rend? (mert, ha mindennek megvan a maga helye és minden a maga helyén van akkor elkerülhetjük az „örök keresést”)
Milyen törvényt fogalmaztunk meg?

REND A LELKE MINDENNEK!

  Ellenőrzés:
Minden órán ellenőrizzük a jó szokásokat, dicsérettel megerősítjük. A hibákat korrigáljuk
Ajánlás:
Folyamatosan korrigáljuk, egyénileg segítsük a nehezen boldoguló tanulókat.
  Tevékenykedtetés:
Az asztal rendje.
Helyezzétek el célszerű rendben a magyar órán használatos taneszközeiteken a padotokon!
  Követelmény:
Ismerjék meg és alkalmazzák a tanulási eszközök elhelyezési rendjét.
2.3. Világítás, testtartás, szemtávolság Játék:
gyakorlat a testtartás és szemtávolság gyakorlására.
Nevelői instrukció:
Állítsátok be egymást a tanuláshoz szükséges helyes testtartásra és szemtávolságra.
   
  A világításról tanultak számonkérése:Nevelői kérdések:
a törvény? (Legyen elegendő!)
Miért fontos ez nekünk? (Hogy megóvjuk szemünket)
Soroljuk fel amit erről tanultunk! (Oldalról kell jönnie a fénynek, az erős és a gyenge fény is káros.)
  Ajánlás:
Váljon igényükké, hogy a megfelelő világítás mellett dolgozzanak szemük megóvása érdekében.
3. Lazító gyakorlat Nevelői instrukció:
Álljunk terpeszbe, két karunkat emeljük a fülünk mellé, két kezünket kulcsoljuk össze és utánozzuk a harangozást.
Végezzünk indiánszökdelést helyben!
   
4. További tanulást segítő, befolyásoló tényezők.
4.1. A táska rendje
Nevelői instrukció:
Vizsgáld meg a társad táskáját! Rend van-e benne, vagy összevisszaság?
Megvan-e mindennek a helye?
Táska, taneszközök Ajánlás:
Miközben egymás táskáját tanulmányozzák, hívjuk fel a figyelmüket, hogy ezt a gazdájának engedélye nélkül máskor nem tehetik meg
  Nevelői magyarázat:
Célszerű tantárgyak szerint csoportosítva elhelyezni könyveinket, füzeteinket.
Mindig órarend szerint pakolunk. A táska rekeszeibe egyéb felszereléseket teszünk. (tolltartó, korongos doboz stb.) mindig azonos helyre
   
  Gyakorlás
Nevelői útmutatás:
Tegyük rendbe ennek megfelelően a táskánkat!
Táska, taneszközök. Követelmény:
Alakuljon ki igényük táskájuk rendjére, legyenek képesek megteremteni és megtartani azt.
Ajánlás:
Kísérjük figyelemmel ennek gyakorlatát mindaddig, amíg a tanszerek megfelelő elhelyezése táskájukban szokássá nem válik. Idővel a nevelői ellenőrzést felelősi, majd önellenőrzés váltja fel.
4.2. Jó időbeosztás Tevékenykedtetés:
A napirendre vonatkozó összekevert jelkártyák időrendbe állítása. Délutáni tanulás kiemelése.
Applikációs képek: ágy, bögre és egy szelet kenyér, iskola épülete, tányér, kanál villa, könyv, ceruza, füzet, zsemle egy almával, labdázó kisgyerek, TV, fürdőkád, ágy  
  Nevelői magyarázat:
Az önálló tanulás helye a napirendünkben célszerű, ha midig azonos időben van, délután 14 és 15 óra között.
  Követelmény:
Ismerjék az állandó tanulási idő jelentőségét.
  Tevékenykedtetés:
Állítsuk be az órát a tanulás kezdetének, majd végének időpontjára!
Koncentráció környezetismeret tantárggyal.
  Ajánlás:
Nagyon fontos a folyamatos ellenőrzés. A szülőket be kell vonni, meg kell győzni. A következetesség az ellenőrzésben és értékelésben eredményezi a készséggé válást.
4.3. Sorrendiség Nevelői magyarázat:
Tudatosítsuk, hogy megkönnyítjük tanulásunkat, ha a számunkra legkönnyebb tantárggyal kezdjük, a legnehezebbel folytatjuk
Ezután egy eltérő jellegű feladat, majd ismét könnyű következik.
(könnyű, nehéz, eltérő, könnyű)
  Követelmény:
Tapasztaljuk meg az egyéni tanulási sorrend jelentőségét, legyenek képesek következetesen alkalmazni azt.
Értékelés:
Optimális a tanításunk, ha a saját maguk által meghatározott sorrendet önálló munka során követik. Ha eltérnek tőle, indokoltatjuk, szükség esetén korrigáljuk.
  Tevékenykedtetés:
Rakjátok könyveiteket, füzeteiteket könnyű, nehéz eltérő, könnyű sorrendbe.
Taneszközök tantárgyanként.  
4.4. Pihenőidők beiktatása Nevelői magyarázat:
Természetes, hogy munka közben elfáradunk. Ha ismerünk pihentető gyakorlatokat, néhány perc múlva frissen folytathatjuk a tanulást. Ha elfáradtunk, végezzünk pihetető gyakorlatokat.
  Ajánlás:
Kezdetben nevelői irányítással tartsunk egy kis szünetet, ha elfáradtak a gyerekek. Hívjuk fel a figyelmüket, hogy a sok pihenés káros, mert kizökkent a tanulásból. (kb. 5 perc az ideális)
  Pihentető gyakorlat:
Végeztessünk a tanulókkal utánzó járásokat. Hátrahajolva egyenesítsék ki hátukat, derekukat.
Nyújtott térddel hajoljanak előre, fogják meg bokájukat, finoman, lefelé húzzák felsőtestüket.
  Követelmény:
Ismerjék fel a pihenés szükségességét, tudják, hogy mikor és mennyi ideig alkalmazzák azt.
5. Összefoglalás igaz-hamis állításokkal, indoklással Játék
Nevelői útmutatás:
Ha igaz állítást mondok, guggolj le, ha hamisat, állj fel!
Igaz- hamis állítások sora:
 • TV mellett jó tanulni.
 • Csendben lehet eredményesen tanulni.
 • A hangos zene nem zavarja a tanulást
 • A táskában rendnek kell lennie
 • Mindig változtatok a tanulási sorrendemen
 • Ha tanulás közben elfáradok, elmegy
 
6. Házi feladat: Rajzold le, te hogyan tanulsz!      

1.osztály
Főtéma: Szokásrend kialakítása
Altéma: A tanulás belső feltételei (akarat, képességek, motiváció, tanulást segítő módszerek) 3. Foglalkozás
Időigény:1x60 perces foglalkozás(a csoport haladási ütemének megfelelően ez módosítható)
Cél: Ismerjék meg tanulóink, hogy milyen belső feltételei vannak az eredményes tanulásnak. Alakuljanak ki helyes szokásaik.
Elvárható eredmények:

 • A tanulóink szerezzenek élményt az eredményes tanulást segítő és/vagy gátló belső feltételekről.
 • Tapasztalják meg, hogy milyen jelentősége van az akaraterőnek az eredmények elérésében. Legyenek képesek mozgósítani akaratukat céljaik elérése érdekében.
 • Szembesüljenek képességeikkel, tudjanak róla, hogy képességeik fejleszthetők. Ismerjék a tanulást segítő módszerek jelentőségét.
Tartalom Módszertani javaslat Ajánlott eszközök(tárgyak, példák, szövegek stb.) Figyelemfelhívás
1. Bevezető beszélgetés: Nyárról, nyaralásról, élményekről.      
2. Az akarat érzékeltetése:      
2.1. Mese Mese:
Kelekótya Palkó és Okos Peti nyaralni mentek. O.P. átúszta a medencét, élvezte a vizet, gyorsan átért a túlsó oldalra. K.P. rémülten kapálódzott, kimerülten kapkodott, keservesen evickélt át a vízen.
Problémafelvetés:
   
2.2. Példák az akaraterőre, s annak hiányára. Beszélgetve, frontálisan
Nevelői kérdések:

Miért kell reggel időben felkelni? (Azért, hogy ne kelljen kapkodni, ne késsünk el)
Miért nem jó, ha elkésel az óráról?
(Zavarod társaidat, kellemetlen érzésed van, lemaradsz a tanulásban.)
  Ajánlás:
Érzékeltessük, hogy az akarat edzhető. Kitartás, elhatározás, cél kell hozzá.
Követelmény:
Megmagyarázott, megértett cél elérésének érdekében tanulóink képesek legyenek akaratuk mozgósítására.
Értékelés:
Elégedettek lehetünk, ha az életkori sajátosságnak megfelelő feladataikat egyre nagyobb önállósággal, állandó noszogatás nélkül elvégzik.
3. A képességek érzékeltetése Nevelői kérdések
El tudod érni az akaratoddal, hogy ne késsél el az óráról? (Igen)
El tudod érni az akaratoddal, hogy minden reggel mossál fogat? (Igen)
Mindent el tudunk érni az akaratunkkal? (Igen nem)
   
  Nevelői útmutatás:
Próbáljuk ki! Bíztassuk meg magunkat egy dallal!
Énekeljük el padsoronként is, páronként, egyedül
Nevelői kérdés:
Ki tudja szebben?
(Siker, kudarc, kudarctűrés, korrigálás dicséretek)
„Nagyon akarom,
Hiszem, hogy tudom,
Amíg el nem érem,
Abba nem hagyom.”
(Baghy Bátor Teréz: „Zseninek születtél! Tanulási és egyéb tanácsok,)
Hangkazetta Agykontroll
KFT. Budapest)
Ajánlás:
Bármi mással lehet érzékeltetni a képességeket! (pl. Mekkorát tudsz helyből ugrani? Ki tud szebben rajzolni a táblára? Stb.
Ki kell emelni: önmagunkhoz képest, többszöri próbálkozással legyen és lesz jobb a teljesítményünk. Ez a siker. Beszéljük meg, hogy mi a teendő, ha valamiben ügyetlenek vagyunk. Ennek felismerése az önismeret egyik legfontosabb része. Innen kell elindulnunk, gyakorolnunk, tanulnunk. Versenyszellem fejlesztésére is használjuk ki az alkalmat.
 
Játék
Labdapattogtatás fél percig. A csoport kórusban számolja, táblázatba írjuk értékeljük a teljesítményt. (dicséret)
Nevelői kérdés:
Mitől különbözőek az eredmények?
(Mert valakinek jó a hangja, másnak nem olyan jó, van aki ügyes, más kevésbé)
labda  
4. Motiváció a tanulásban Tevékenykedtetés:
Helyezzük el a faliújságunkon a labdapattogtatás eredményét jelző táblázatunkat! (egyéni értékelések, dicséretek)
Nevelői kérdés:
Miért törekszünk jobb eredményekre?
Nevelői útmutatás:
  Ajánlás:
Legjobb motiváció, ha a gyermek örömét leli a tevékenységben. Tanításunk során olyan feladatokat válogassunk, melyek megoldása aktivizálja őket.
5. Tanulást segítő módszerek
Játékos pihentető gyakorlat
Nevelői útmutatás:
Álljatok fel, nyújtózkodjatok!
Végezzünk játékos, utánzó mozgásokat zenére!
Jobb könyököddel érints meg a bal térdedet, bal könyököddel a jobb térdedet. Lassú ütemmel induljunk, majd egyre fokozzuk a ritmust!
Magnó, lendületes mozgásra alkalmas zene Ajánlás:
Motiválóbb, ha a nevelő ötleteket nyújt a mozgás improvizációhoz, együtt végzi a gyakorlatokat a gyerekekkel.
6. Házi feladat Nevelői útmutatás:
Válassz magadnak egy olyan feladatot, amit az akaraterőd segítségével elvégzel. Elhatározásodat tartsd titokban, de jegyezd meg és teljesítsd! Holnap beszámolhatsz róla.
  Ajánlás:
Adjunk hétköznapi, a napi tevékenységekhez kapcsolódó ötleteket. (pl. elvállalom a napi bevásárlást, elrakom a ruhámat, első ébresztő szóra kiugrom az ágyból, a legszebb írásommal írom meg a leckét, egyedül pakolom be a táskám...)

1. osztály
Főtéma: A szokásrend kialakítása.
Altéma: A tanulás belső feltételei (kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, akaraterő, cél, elhatározás) 4. Foglalkozás
Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igényei szerint az előző foglalkozásba beépíthető, vagy több részre is bontható)
Cél: Ismerjék meg tanulóink, hogy milyen nélkülözhetetlen belső feltételei vannak az eredményes tanulásnak.
Elvárható eredmények:

 • Tapasztalják meg, hogy a kíváncsiságnak, érdeklődésnek milyen szerepe van a tanulásban.
 • Legyenek képesek mozgósítani akaraterejüket akkor is, ha számukra kevésbé érdekes ismeretekkel találkoznak, mert közelebbi és távolabbi céljaik megvalósulását ez is szolgálja.
 • Tudjanak megfogalmazni -elemi szinten - közelebbi és távolabbi célokat.
  Módszertani javaslatok Ajánlott eszközök(tárgyak, példák, szövegek stb.) Figyelemfelhívás
1. Bevezető beszélgetés:
Előző foglalkozás tartalmának ismétlése.
Nevelői kérdések:
Mit határoztál el az előző foglalkozáson? Miért azt?Sikerült-e teljesíteni?
Könnyen, vagy nehezen tetted próbára az akaraterődet?
  Ajánlás:
Dicsérjük meg akinek sikerült a vállalkozását teljesíteni.
  Nevelői útmutatás:
Bíztassuk meg ismét magunkat!
Mozogjunk, tornásszunk a dalhoz!
„Nagyon akarom,
Hiszem, hogy tudom,
Amíg el nem érem,
Abba nem hagyom.”
(Baghy Bátor Teréz: „Zseninek születtél! Tanulási és egyéb tanácsok”)
Hangkazetta Agykontroll KFT. Budapest)
Ajánlás:
Dicsérjük meg szépen éneklő, ügyesen mozgó gyerekeket.
Az egész foglalkozás folyamán értékeljük a jó munkát. Minden kis részteljesítményt
    Piros korongok jutalmazzunk egy-egy piros koronggal.
  Nevelői kérdések:
Milyen képességünket fejlesztettük a gyakorlással? (éneklés, mozgás)
Hogyan fejleszthetjük képességeinket? (gyakorlással, tanulással)
   
2. A tanulás nélkülözhetetlen kellékei
2.1. Kíváncsiság
Nevelői kérdés:
Mi lehet a dobozban?
Kíváncsiak vagytok rá?
Tevékenykedtetés:
Nézzük meg közösen!
Nevelői kérdés?
Mit tudtok ezekről az állatokról? (egyéni beszámolók)
Megállapítás:
Dobozban applikációs képek állatokról, melyeket sok kisgyerek ismer, kedvel. (a képek alatt legyen az állatok neve)
Helyezzük el a képeket a táblán!
 
2.2 Érdeklődés Nevelői kérdés.
Miért különböző a tudásunk az állatokról?
Megállapítás:
Van, akit jobban érdekel, van, akit kevésbé. Akit jobban érdekel, az kíváncsiskodik, tehát többet tud meg róluk.
  Ajánlás:
Ne felejtsük el a házi feladatot valamelyik tanórán felhasználni.
2.3. Házi feladat
Gyűjtőmunka háziállatokról (könyv, újságkivágás, kép, információ stb.) A házi feladat előkészítése.
Nevelői útmutatás
Azt is gyűjtsd össze, ami eddig kevésbé érdekelt. Keltsd fel érdeklődésedet úgy, hogy igyekezz minél többet megtudni róluk! Gyűjts, érdeklődj olyan állatokról is, amelyek eddig nem voltak a kedvenceid!
   
2.4. Tudásvágy érzékeltetése Megállapítás
Még nem tudjuk mind elolvasni.
Azért tanulunk meg olvasni, hogy minél több érdekes dologgal ismerkedjünk meg. Az tud több érdekes dolgot megismerni, akinek nagyobb a tudásvágya.
Applikációs képek (állatok) a táblán, a képek alatt az állatok neve is szerepeljen!  
2.5. Cél elhatározás Játék
Dobozból betűkártyákat húzunk ki.
(Néhányat még nem ismernek)
Célkitűzés (távlati) elhatározás:
Év végére mindegyikkel megismerkedünk!
Dobozban betűkártyák  
  Találós kérdések szóban. A gyerekek kórusban mondhatják a megfejtést! Találós kérdések:
Tejfeltől fénylik a bajsza.
Egeret fog ez
a... (macska)

Csontrágástól éles fogas,
Házat őriz ez a... (kutya)

Csőre sárga és nem lila
Tollpelyhet ád ez a... (liba)
 
2.6. Gyakorlat az akaraterő fejlesztésére Táblán felírva: lila
Megállapítás
A „b” hang betűjét még nem ismerjük.
Célkitűzés (közeli) elhatározás:
Tanuljuk meg!
A „b” betű bemutatása
Verseny: Betűvadászat (1 perc)
Újságok, színes ceruza Ajánlás:
A módszertanban megismert módon.
Ajánlás:
Törekedjünk egészséges versenyszellem kialakítására. Várjuk el a koncentrált figyelmet.
       
3. Összefoglalás Tevékenykedtetés:
Számoljátok össze, mennyi jutalomkorongot gyűjtöttetek az órán!
(rövid távú cél eredménye)
Nevelői kérdés:
Mit tehetünk annak érdekében, hogy önmagunkhoz képest jobbak legyünk?
Megállapítá
  Ajánlás:
Az értékelést két lépésben végezzük:
1. Órai teljesítmény korongjainak összeszámlálása.
2. Hosszú távú, folyamatos értékelés az osztály hagyományos értékelő tábláján (pl. virág, napocska... ami az önmagához mért fejlődést – előrelépéseket, helyben maradásokat stb. – mutatja)

1.osztály
Főtéma: Tanulási technikák
Altéma: Verstanulás technikája. Versmondás helyes ejtéssel. 5. Foglalkozás
Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igényei szerint ez módosítható)
Cél: Verstanulás technikája váljon készséggé. (Biztos szövegtudással fejlődjön szókincsük, a gondolatok építsék tanulóink személyiségét)
Elvárható eredmények: Sajátítsák el tanulóink a verstanulás technikáját.

 • Gazdgodjék szókincsük, épüljön személyiségük.
 • Törekedjenek versmondás közben a tiszta hangképzésre, határozott artikulációra, a vers hangulatának, tartalmának
 • megfelelő ritmus érzékeltetésére, hanglejtésre, hangsúlyokra, hangerőre.
 • Tudják megállapítani az elemzett versekben a szereplőket, az események helyszínét, időrendjét.
 • Különböztessék meg a verset a prózától. Ismerjék fel, hogy a ver versszakokból áll.
 • Tudják megmondani egy vers versszakainak verssorainak számát.
Tartalom Módszertani javaslatok Ajánlott eszközök (tárgyak, példák, szövegek stb.) Figyelemfelhívás
1.Ráhangolódás, bemelegítés
1.1. Közös ének
Körben állunk, kézfogással. Már jő a hajnal, elmúlt az éj. Ébredj a nappal, és vidáman élj.
(Oroszlány Péter)
Ajánlás:
Jó hangulatú, játékos, rövid, munkára serkentő legyen.
1.2. Összehangolódó mozgás. Egyszerű adogatás babzsákkal, közben mondókát mondunk. Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet. Sósat, sósat, jó ropogósat. Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz éhes lesz.  
1.3. Testtudatosítás Közösen mondjuk (érintve a megnevezett testrészt) gyorsuló ritmusban ismételve a mondatot. A fejem, a vállam, a térdem, bokám, fejem a vállam...  
1.4. Személyiségfejlesztő játék Csendjáték:
Körben állunk, karunk összeér. Körön belül tyúklépésben, lehetőleg hangtalanul, a nevelő, vagy kijelölt gyerek elindul a megbeszélt irányba. Addig lépeget, amíg visszaérkezi a helyére. A mellette álló társa folytatja ugyanúgy.
  Követelmény:
Legyenek képesek a játékos tevékenységről átváltani a koncentrált figyelmet igénylő munkára.
2. Helyesejtési gyakorlatok
2.1. Légzőgyakorlat
Nevelői útmutatás:
Üljetek egyenes háttal. Tegyétek a tenyereteket a hasatokra úgy, hogy kisujjatok érintse a köldökötöket.
Belégzés 1, 2, 3, benntartás 1, 2, kilégzéskor ejtsük folyamatosan az „m” hangot, amíg az ujjammal 1-10-ig mutatok
   
2.2. Artikulációs gyakorlat. Nevelői útmutatás:
Mondjátok utánam a magánhangzósort. Ügyeljetek az erőteljes artikulációra, az időtartamra.
Kössük össze a mgh.-sort az „m” hanggal. Tapsoljunk, ha rövid mgh.-val, tárjuk szét a karunkat, ha hosszú mgh.-val kapcsoljua-á-e-é-i-í-o-ó-ö-ő-u-ú-ü-ű


ma-má-me-mé-mi-mí-mo-mó-mö-mő-mu-mú-mü-műAjánlás:
Előfeltétele, hogy a gyerekek ismerjék az összes magánhangzót, és azok sorrendjét.
2.3. Hangsúlygyakorlatok, utánmondással Nevelői útmutatás:
Mondjátok utánam helyes hangsúllyal a következő kifejezéseket:
„Sose látott,
csomó tehenet,
háromféle tehenet,
Én vagyok a Mehemed
a tehén farkát,
Meg is számol Mehemed”
(Móricz Zsigmond:
A török és a tehenek)
Követelmény:
Törekedjenek arra, hogy a beszédtechnikai gyakorlatokat az útmutatásoknak megfelelően végezzék.
3. Verstanulás Nevelői kérdés:
Ráismertetek a szókapcsolatokra? Melyik versből valók?
   
3.1. Képolvasás Nevelői útmutatás:
Figyeljétek meg a tankönyv képeit! Mi jut eszetekbe róla?
Mit sejtet a cím?
Olvasókönyv Értékelés:
Külön dicsérjük meg az eredeti, ötletes, találó észrevételeket.
3.2. Címmeditáció
3.3. Az író képének bemutatás
3.4. A vers bemutató olvasása
Nevelői útmutatás:
Hallgassátok meg a verset!
Képzeljétek magatok elé milyen képet tudnátok készíteni róla!
Móricz Zsigmond képe Ajánlás:
A gyerekek csukott szemmel próbálják elképzelni a hallottakat. A bemutatás lassan, képszerűen hangozzék el.
3.5. Megnyilatkozások meghallgatása Nevelői kérdések:
Mi tetszett?
Mit találsz mulatságosnak?
Milyen képek jelentek meg előtted?
   
3.6. Elemzés
3.6.1 Tartalmi elemzés.
Nevelői útmutatás:
Olvassuk el közösen a verset!
Beszéljük meg, miről szól?
Nevelői kérdések:
Kik a szereplők?
Mit mondanak? Lehetséges-e?
Mi a helyszíne az eseménynek?
Mikor történt?
Mit tudunk meg Mehemedről? Milyen volt? Miből tudod?
Tankönyv szövege Követelmény:
Tudják megállapítani az elemzett versekben a szereplőket (azok tulajdonságait) az események helyszínét, időpontját.
Különböztessék meg a verset a prózától. Ismerjék fel, hogy a vers versszakokból áll. Tudják megmondani egy vers versszakainak, verssorainak számát.
3.6.2. Formai elemzés: Nevelői útmutatás:
Számoljuk meg a versszakok számát! Nézzük meg, hogy egy versszak hány verssorból áll! Milyen mondatvégi írásjeleket látunk a versben? Ejtsük ki Mehemed nevét magánhangzósan „titkos nyelven”!
.e.e.e.

gyerekek, kenyeret, tenenek...
Ajánlás:
Ismertessük meg a gyerekekkel a pontot, a felkiáltó- a kérdőjelet.
3.7. Lazító gyakorlatok Mit vettetek észre? (csupa „e”) Gyűjtsünk szavakat csupa „e”-vel! (verseny padsoronként)    
4. Vers versszakonkénti tanulása     Ajánlás:
Alkalmanként 2-2 versszak naponkénti gyakorlással, kiemelve a helyesejtési tudnivalókat.
Ne váljon kényszerré a verstanulás, ezért egyszerre csak keveset gyakoroljunk, inkább többször vegyük elő.
4.1. Tanulás utánmondással: Nevelői útmutatás:
Mondjuk közösen az első versszakot!
Ismételjük meg! (3x)
Most csak az első padsor mondja, csak a második, csak a lányok, csak a fiúk!
Ki vállalja a párjával? Egyedül?
(2. versszak ugyanúgy, majd 1-2. versszak összekötése, gyakorlása ugyanígy)
  Ajánlás:
Egyenként csak önként jelentkezőkkel mondassuk el. A csoportos gyakorlással kikerüljük a kudarcélményt.
4.2. Verstanulás szerepjátékkal Nevelői útmutatás:
Próbáljuk meg eljátszani az 1-2. Versszakot! Találjunk ki mozgást, arcjátékot a versszakokhoz! (pl. csodálkozzatok...)
Játsszuk el bábokkal!
síkbábok Követelmény:
Legyenek képesek a tanév folyamán a nevelő által kiválasztott 5-10 verset a tanult módszer alkalmazásával megtanulni.
5. Levezetés relaxációval Nevelői útmutatás:
Helyezkedj el kényelmesen, dőlj hátra a padban kezedet lazán helyez el a térdeden! Csukd be a szemed! Mondd utánam magadban a következő lazító gyakorlatot!


A lazító gyakorlat után nyújtózkodjunk jólesően.
Ellazítom a fejbőrömet,
Ellazítom homlokomon a bőrt.
Ellazítom szemhéjamat.
Ellazítom a bőrt az arcomon.
Ellazítom a vállamat, a karjaimat.
Ellazítom mellkasomat.
Ellazítom a hasamat.
Ellazítom combomat.
Ellazítom lábszáramat, egész testem ellazultan pihen.
Ajánlás:
Halk, megnyugtató hangon mondjuk az útmutatást. Háttérben szólhat kellemes halk zene.
Utána beszéljük meg az „élményeket”.

2. osztály
Főtéma: A szokásrend alakítása és bővítése. Tanulási technikák.
Altéma: Tapasztalatok és problémák a tanulási szokásokban. Az 1. osztályban tanultak felelevenítése, kibővítése
(egyéni időterv, korosztálynak megfelelő kézikönyvek használata, kudarctűrés, rövid és hosszú távú célok)
foglalkozás
Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igénye szerint több részre bontható)
Cél: Ismerjék meg tanulóink az időterv hasznosságát, a segédkönyvek használatának módját.
Tudjanak arról, hogy a kudarc is a munka természetes velejárója.
Ismerjék a sikerhez vezető utat.

 • Elvárható eredmények:
 •  Ismerjék és alkalmazzák a tanulási eszközök elhelyezési rendjét padban, táskában, szekrényben.
 • Ismerjék a tanulás szempontjából a csend szerepét és milyenségét. Igényeljék munkavégzés közben a csendet.
 • Váljon igényükké, hogy megfelelő megvilágítás mellett tanuljanak.
 •  Szerezzenek élményt a pihent állapotban végzett tanulás eredményességéről.
 • Tapasztalják meg az egyéni időterv jelentőségét.
 • Egyre nagyobb önállósággal tudjanak tájékozódni a korosztálynak megfelelő segédkönyvekben (gyermeklexikonok,
 • zsebkönyvek, Helyesírási szótár...)
 • Éljék át tehetségük, képességeik, tudásvágyuk, akaraterejük adta siker élményét, próbálják a kudarcokat is elviselni.
 • Legyenek képesek segítséggel reális célokat kitűzni maguknak, mozgósítsák akaraterejüket a megvalósításhoz.
Tartalom Módszertani javaslatok Ajánlott eszközök (tárgyak, példák szövegek,...) Figyelemfelhívás

1. Ráhangolódás, bemelegítés

     
  Zenére körbe járunk, jelre megállás
Zenére variált járásmód felhúzott térddel, feszített térddel, ütemes tapssal stb.
Nagymozgások: kis terpeszben
karok lazán a test mellett, előre, hátra lendítés, fokozva a lendületet, malomkörzés, óriáskörzés. Gömbölyű háttal előrehajlás, karokat lengetjük, fel-le, jobbra-balra!
Magnó, mozgást kísérő lendületes zene, Ajánlás:
A ráhangolódás célja:
– hozzon eredményt a tanulási attitűdben,
– játékos legyen,
– fokozza az agy teljesítőképességét!
– megoldási módja:
– rövid időt vegyen igénybe
– osztálykeretben is elvégezhető

2. A tanulás külső feltételei (ismétlés)

     

2.1. Rend
Játék párokban:
Vizsgáld meg a társad táskáját, rendben van-e?
Vagy rendetlen?
Tapasztalatok közös elemzése,
Megállapítás:

REND A LELKE MINDENNEK!

A gyerekek eszközei,tanszerei.


„törvényként” kerüljön
a táblára!
Ajánlás:
A cselekvéssel megoldható feladat fokozza az önállóságot!
Követelmény:
Ismerjék és alkalmazzák a tanulási eszközök elhelyezési rendjét padban, táskában, szekrényben
2.2. Csend Közös megfigyelés:
milyen hangokat hallasz kívülről?
Melyik kellemes, zavaró, közömbös?
   
 
Kísérlet: Próbáld tanulni a betűrendet a betűtábláról, közben a háttérben hangosan szól a zene.
magnó, fali betűtábla Ajánlás:
Szelíden, meggyőzően kell kialakítani a csönd iránti belső igényt, mert igazi koncentrációt igénylőmunkánál zavar a külső zaj.
Követelmény:
Ismerjék a tanulás szempontjából a csend szerepét és milyenségét. Igény
 
Megállapítás:

CSENDET KÉREK!

„törvény”  
2.3. Világítás, egészséges testtartás, szemtávolság Tapasztalatok megbeszélése a természetes mesterséges fény szerepéről a tanulás során.    
 

LEGYEN FÉNY!

„törvény”  
  Szemünk épségének megóvása:
Szemtorna: Kinyújtott karunk mutatóujját mozgassuk föl-le, körbe, átlósan, közel - messze.
Kövessük az ujj útvonalát csak a szemünkkel, a fej ne forduljon!
Szem pihentetése: tenyerezés
Helyes testtartás
gyakorlása írás, olvasás közben (szemtávolság)
  Ajánlás:
A megfelelő világítással nemcsak szemünk épsége miatt kell törődnünk.
A jó megvilágításnál a gyenge világítás fáraszt, álmosít, a túl erős fény nyugtalanít.
Követelmény:
Váljon igényükké, hogy megfelelő megvilágítás mellett tanuljanak szemük megóvása érdekében.
2.4. Pihentség, fáradtság, összeszedettség: Játszd el: testtartásoddal, hogy fáradt vagy, hogy lusta, hogy fegyelmezett, „összeszedett”
Beszélgetés az elegendő alvásról, testedzés, testmozgás fontosságáról észszerű pihenésről.
Megállapítás:
  Követelmény:
Szerezzenek élményt a pihent állapotban végzett tanulás eredményességéről.
 

PIHENT ÁLLAPOT FÉL SIKER!

„törvény”  

3. Új feladatok a szokásalakításban

     

3.1. Egyéni időterv kialakítása, alkalmazása
Időterv fontossága a tanulásban
Előzetes házi feladat számonkérése:
– Írd le a délutáni tanulási időd menetét!
– Mettől-meddig tanultál?
– Melyik tantárgyra kellett a legtöbb időt fordítani?
– Melyikre a legkevesebbet?
– Pihentél-e és mennyi ideig az egyes tantárgyak tanulása közben?
tanulók munkái Ajánlás:
Elemezzük, értékeljük a gyerekek ilyen irányú szokásait Megállapításokat fogalmazunk:
– max. 45 percet fordítunk tanulásra, de intenzív munkát végzünk!
– órát figyeljük munka közben!
– pihenést iktatunk be!
– igyekszünk
3.2. Javaslat egyéni időtervre Megrajzoljuk az órákat, indoklással, magyarázattal berajzoljuk a mutatókat, ezzel jelezve az egyes tantárgyak tanulására szánt időt. demonstrációs óra
falióra
Ajánlás:
Egyéni ütemterv kialakítására ez egy javaslat. Az időmennyisége (45) irányadó. Napközi otthonban, iskolaotthonban adjunk plusz feladatot annak, aki elkészült a leckéjével.

4. Szükséges eszközök kibővítése a korosztálynak megfelelő kézikönyvek, ismeretterjesztő könyvek használata

     
  Tevékenykedtetés:
Tájékozódási gyakorlatok a betűrendben. (Melyik betű van előbb, a c vagy k vagy e?
Címszó keresése (párokban a gyermeklexikonból.)
Ismerkedés a helyesírási szótárral, zsebkönyvekkel, használatukkal. Egyéni munka nevelői irányítással.
Betűtábla
Gyermeklexikonok
Helyesírási zsebszótárak
Ajánlás:
Először segítséggel, majd a betűrend ismeretében egyre nagyobb önállóssággal használják a lexikonokat, helyesírási szótárt, zsebkönyveket.
Követelmény:
Egyre nagyobb önállósággal tudjanak tájékozódni a korosztálynak megfelelő segédkönyvekben.

5. A tanulás belső feltételei (ismétlés)

     

5.1. Tehetségek, képességek
Tevékenykedtetés:
Képességek kipróbálása
játékosan
„Képes vagyok rá” pl.
– szépen rajzolok a táblára
– legtávolabbra ugrok
– legügyesebb vagyok a labdapattogtatásban.
– szépen énekelek...
Bemutatás
A fentiek értéke
  Ajánlás:
„Másság”, de értékes emberi adottságok megbecsülésére térjünk ki.
5.2. Siker Nevelői útmutatás:
Írd le azt a három dolgot, miben vagy sikeres
  Ajánlás:
Fontos a játékos versenyszellem, a helyes önértékelés, önbizalom önhittség nélkül!
5.3. Motiváció Nevelői kérdés:
Miért tanulsz?
Beszámolók meghallgatása egyéni indítékokról
Spontán érdeklődést, kíváncsiságot felkeltő játékos gyakorlatok:
pl. „Mi van a dobozban? Miről szól a mese? (aktuális tankönyvi állatmese) Szeretnél-e többet tudni az állatokról?”
Csukott doboz
– mesekönyvek illusztrációi
– állatokról szóló könyvek
Ajánlás:
Belső erők mozgósítása a cél. Ez fokozatosan alakul ki.
Ajánlás:
Az érdeklődés felkeltése a cél, mert a legerősebb motiváló hatása van, leköti a figyelmet, nem fáraszt.
5.4. Kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy Nevelői útmutatás:
Válasszatok házi feladatot, lehet mese, állatokról szóló vers vagy könyv.
   
5.5. Házi feladat Egyéni élménybeszámolókMikor volt szükség akaraterődre?    
5.6. Akarat, elhatározás Megállapítás:
akaraterő kifejleszthető „edzéssel” pl.
ha nemszeretem dolgokat is elvégzel,
türelem fejlesztésével (várakozáskor)
szándékos figyelem erősítésével
Gondolj olyan helyzetre, amikor a közeli napokban szükséged lesz
  Ajánlás:
Keressük a cselekvések értelmét!
Vizsgáljuk meg, kinek miért
fontos a végrehajtása!
Milyen támaszt találhatunk?
Követelmény:
Éljék át tehetségük, képességeik, tudásvágyuk, akaraterejük adta siker élményét.

6. Új feladatok a szokásalakításban

     

6.1. Kudarctűrés
Nevelői kérdések:
Tapasztalatokból kiindulva: Mit teszel, ha rossz osztályzatot kapsz? Miért kaptál rossz osztályzatot? Mit teszel, ha veszítesz, ha megszidnak? Hogyan tudod kijavítani? Mit csinálsz, ha nem boldogulsz egyedül?
  Ajánlás:
Rá kell világítani, hogy mindig a hiba okát kell megkeresni, a javítás módját átgondolni.
Követelmény:
Próbálják a kudarcaikat is elviselni, tudjanak segítséget kérni azok megoldásához.
6.2. Rövid, hosszú távú célok Nevelői kérdések:
Mi segít hibáink kijavításában?
– tanulás, gyakorlás (elegendő, szükséges)
– reális célok kitűzése
közeli cél: Másnap jelentkezem, hogy elmondom a verset, szorgalmit írok...
távoli cél: 3-ból 4-re javítok
  Követelmény:
Legyenek képesek segítséggel reális célokat kitűzni maguknak. Mozgósítsák akaraterejüket a megvalósításban.
6.3. Tónusfokozás Nevelői útmutatás:
Álljatok fel, nyújtózkodjatok jólesően, enyhén hátrahajolva egyenesítsétek ki a derekatokat.
Hajoljatok előre, fogjátok meg bokátokat!
Álljatok kisterpeszbe, kulcsoljátok össze hátatok mögött a kezeteket, fordítsátok ki a tenyereteket, húzogassátok fölfelé a karotokat!
  Ajánlás:
Szerencsés helyzet, ha a tónusfokozó gyakorlatokat a pedagógus is végzi, a gyerekek őt utánozzák. Érdemes ezeket a tanítási órákba beépíteni, mikor fáradtak, nyugtalanok a gyerekek.

7. Relaxáció

gyermekagykontrollal hangkazetta  

2. osztály
Főtéma: A szokásrend alakítása bővítése. Tanulási technikák
Altéma: Szóbeli tanulás technikájának kialakítása. Önálló tanulás technikájának tanítása. 2. Foglalkozás
Időigény: 1 x 60 perces foglalkozás (a csoport igényei szerint ez módosítható)
Cél: Ismerjék meg tanulójuk a szóbeli tanulás technikáját, az önálló tanulás módját a tanult szokások alkalmazásával.

 • Elvárható eredmény:
 • Legyenek képesek nevelői segítséggel adott ismeretet elsajátítani (nyelvtani fogalom, olvasmány feldolgozása, környezetismeret anyag)
 • Legyenek képesek a közös munka során az önálló tanulásban is eszközként használni a tankönyvet s a vázlatot.
 • Tudják alkalmazni önálló tanulásában a megismert tanulási technikákat.
Tartalom Módszertani javaslatok Ajánlott eszközök
(tárgyak, példák szövegek)
Figyelemfelhívás

1.Ráhangolódás

     
  Koncentrációs játék alkalmazásával
Nevelői útmutatás:
Ülj egyenesen a széken, csukd be a szemedet, lazítsd el izmaidat. Koncentrációd tárgyaként válassz egy tulipánt. Tekinteteddel fogd át egyszerre az egészet, majd bontsd részeire. Semmi másra ne gondolj csak a tulipánra és azt képzeld el teljes valóságban!
   

2. Szóbeli tanulás technikájának tanulása

     
2.1. Címmeditáció Nevelői kérdések:
Mit takarhat a cím?
Mire enged következtetni?
Mit tudunk már a témáról?
Tanári irányítással
A tankönyv aktuális szövege, képanyaga Ajánlás:
Csukott szemmel, némán válaszoljanak önmaguknak a kérdésekre. Utána közös megbeszélés.
2.2. Megfigyelés szempontok adása
2.3. Az anyag egyszeri történő elolvasása vagy bemutatása
Némán, önállóan, vagy nevelői bemutatással.
(Szöveg tartalmának és terjedelmének függvénye.) Az első benyomások meghallgatása a megfigyelési szempontok alapján.
A tanulók beszámolói
Tankönyv szövege, illusztrációja Minél több gyerek kapjon szót.
2.4. Az ismeretlen szavak, kifejezések kiemelése, magyarázata.   Tankönyv, táblára írt szavak és kifejezések, lexikon. Értékelés:
Az igazi megértést bizonyítja, ha az aktuális szövegen kívül idegen szövegkörnyezetben is el tudja helyezni az új kifejezéseket.
2.5. Az anyag újraolvasása A szövegből való kiemeléssel, vagy táblára írással.
(Egy-egy tanuló magyarázata, kikeresés lexikonból.)
Mondatba foglalás
Közösen, párokban, vagy egyénileg, hangosan vagy néma.
A tankönyv szövege alapján.  
2.6. Részekre osztás Közös munka nevelői segítséggel. A tankönyv szövege alapján.  
2.7. Vázlatkészítés Rajzzal, szóval vagy mondattal. Egyéni, közös, hangos vagy némán. Vázlat (rajz, szó, mondat) segítségével.   Ajánlás:
Nem minden szöveg kívánja meg a vázlatkészítést. Adjunk címeket a részeknek, alkalmazzunk minél több mondatfajtát.
2.8. Az anyag ismételt olvasása
2.9. Első próbafelmondás
  Tankönyv, füzet vázlata, tábla képe Ajánlás:
Vázlat (rajz, szó, mondat) segítségével közös munka. Páros munka is lehetséges
2.10. Az olvasottak felidézése önállóan.     Ajánlás:
Adjunk segítséget: emlékezés elindítása, támpontok adása szükség esetén.
Követelmény:
A könyvet, vázlatot eszközként használhatják.

3. Pihentető gyakorlatok


3.1. Játék
A szöveg dramatizálása   Ha a szöveg adja, dramatizáljuk.
3.2. Éneklés Közösen    

4.Önálló tanulás technikájának tanítása

     
4.1. Szervezési feladatok Nevelői instrukció:
Készítsétek ki a szükséges taneszközöket! Helyezd el őket a legcélszerűbben asztalodon.
Tankönyv, füzet vázlata, tábla képe
Tankönyv, füzet vázlata, tábla képe
Ajánlás:
Alkalmazható iskolaotthonos, illetve napközi otthonos foglalkozásokon, majd később az otthoni tanulásuk során.
4.2. Motiválás Nevelői magyarázat:
Aki a házi feladataival gondosan, gyorsan, szépen elkészült majd lábujjhegyen kijöhet és választhat valamit a meglepetés csomagból.
 
Önellenőrzés
Nevelői ellenőrzés szempontjai:

1. Minden szükséges eszköz az asztalon van-e?
2. célszerű-e az elhelyezés
4.3. Tanulási technikák
4.3.1. Helyes tanulási sorrend
Nevelői útmutatás:
Csukjátok be a szemeteket. Emlékezzetek vissza milyen leckéket kaptatok. Állapítsuk meg közösen a feladatok elvégzésének sorrendjét (könnyű, nehéz, könnyű). Határozzuk meg közösen a szükséges időket.
  Követelmény:
Alkalmazzák a célszerű tanulási sorrendet. Legyen elképzelésük a feladatok elvégzéséhez szükséges időre. Tudjanak alkalmazkodni egymáshoz, ne zavarják társaikat munka közben. Tartsák be az ajánlott időtervet.
4.3.2. Időtervezés
 • Olvasás 1
 • Nyelvtan 2
 • Matematika 3
4.4. Önálló tanulás
4.5. Közvetlen minőségi ellenőrzés
Nevelői útmutatás:
Ha előbb elkészülsz nézd át, ellenőrizd a munkádat! Haladj folyamatosan, ha mindennel kész vagy, válogathatsz a „meglepetés” csomagból!
Némán
Tankönyvek, taneszközök Ajánlás:
Figyeljük nem zavarják-e egymást? (név szerint) Helyesen használják-e a tanulási időt? (név szerint)
4.6. Értékelés Nevelői instrukció:
Álljanak fel azok, akik úgy érzik, hogy a mai tanulási időt szorgalmasan végigdolgozták! Álljanak fel azok akik gondos, jó munkát végeztek! Álljanak fel azok, akik választottak a „meglepetés” csomagból!
Meglepetés csomag tartalma: érdekes feladatok, rejtvények... Ajánlás:
A gyerekek önálló munkájával párhuzamosan egyéni korrekciókat végzünk.
Ajánlás:
Nyelvtani írásbeli leckék, amíg a matematika feladatokat oldják.
Egyéni értékelési szempontok:
Már szebb,

3.osztály
Főtéma: Szokásrendek kialakítása és bővítése. Tanulási technikák.
Altéma: Tanulási szokások felmérése, tanulási technikák kibővítése 1. foglalkozás
Időigény:1x60 perces foglalkozás (a csoport igényei szerint ez módosítható)
Cél: A pedagógus az osztályról, a tanuló önmagáról kapjon egy képet, ami meghatározza a következő foglalkozások feladatait.
Megismerjék tanulóink a különböző szóbeli tanulási technikákat. Tanulásuk legyen hatékony.

 • Elvárható eredmények:
 • Alakuljon ki a tanulókban egy reális kép önmagukról, tanulási szokásaikról.
 • Ismerjék azokat a tanulási technikákat, melyek segítségével a legrövidebb idő alatt a leghatékonyabban tudnak tanulni.
 • Váljon szokásukká a teljes figyelemmel olvasás.
 • Tudjanak saját szavaikkal tartalmat mondani vázlat segítségével.
 • Törekedjenek arra, hogy a tanulásba valamennyi érzékszervüket bekapcsolják.
Tartalom Módszertani javaslatok Ajánlott eszközök(tárgyak, példák, szövegek) Figyelemfelhívás

1. Tanulási szokások felmérése

     
  Nevelői útmutatás:
Olvasd el az állításokat!
Válaszolj igennel, vagy nemmel!
Önálló munka.
Önismereti teszt:
 • A tananyagot már az órán megtanulom.
 • Nehéz az órán végig figyelni.
 • Jól érzem magam az órákon.
 • A feleléstől félek.
 • Szeretek szerepelni.
 • Szívesen vagyok az iskolában.
 • Amikor hazaérek pihen
Ajánlás:
Értelmezzük közösen a feladatot, győződjünk meg a megértésről, hogy azt követően mindenki önállóan tudjon dolgozni.

2. Tanulási technikák

     
Szóbeli tanulás technikája      
2.1. Előkészítő beszélgetés Előzetes ismeretek összegyűjtése.
Előzetes szó- és kifejezés-magyarázatok.
Pl. író életrajzi adatai, fényképe, szükséges szavak, kifejezések a táblán  
2.2. Címmeditáció
2.3. Tananyag (olvasmány, szabály, fogalom meghatározás...) egyszeri végigolvasása.
Olvasástechnikai gyakorlatok.
Önálló munka (vagy nevelői bemutatás)
Megfigyelési szempontok.
  Értékelés:
Akkor jó, ha úgy olvasnak, hogy önkéntelenül összehasonlítják a témáról meglévő ismereteiket az olvasottakkal. Tudatosodik bennük, hogy mit tudtak már a témáról, mi az új számukra.
2.4. Tartalom felmondás önmagunknak   Lexikonok Követelmény:
Teljes figyelmet, elemző olvasást várunk el a tanulóktól.
2.5. Ismeretlenszavak értelmezése, vagy kikeresése lexikonból. Némán, vagy suttogva    
2.6. Újraolvasás Önállóan, vagy párokban, vagy frontálisan
Egyénileg, párokban, frontálisan, hangosan, vagy némán.
Lényegkiemelés.
Logikai váz aláhúzása.
Összefüggések megkeresése.
  Ajánlás:
Próbáljanak lényegre utaló kérdéseket megfogalmazni! A kérdések elárulják, mennyire értették meg az olvasottakat.
2.7. Vázlatkészítés   Vázlat Követelmény:
Saját szavaival tudja elmondani a tartalmat (vázlat segítségével)
2.8. Próbafelmondás (első önellenőrzés) Részben önálló munkával, vagy segítséggel.   Követelmény:
Teljes
figyelemmel olvasson.
2.9. Újraolvasás Vázlat segítségével. (egyénileg, párokban, frontálisan...)    
2.10. Ismételt felmondás
2.11. Az elmondottak ismételt összevetése a megtanulandó tananyaggal.
2.12. Ismételt felmondás... míg a lényeget meg nem jegyeztük.
Nevelői útmutatás:
Nézd meg mire nem emlékeztél!
Képzeld el! Próbáld lerajzolni!
Nevelői instrukció:
Nézd meg mire nem emlékeztél!
vázlat Követelmény:
Nevelői segítséggel (önállóan) tudjon szöveget megtanulni.

3. Tanítva tanulás

     
  Nevelői magyarázat:
Aki másoknak magyaráz, maga is tanul. Tudás = megértés + bevésés
  Ajánlás:
Érdekes szöveget válasszunk, amivel szívesen dolgoznak a gyerekek.
  Gyakorlás párokban:
Két részből álló szöveg egyik részét a pár egyik tagja, a másik részét a másik tagja olvassa el, majd elmondják egymásnak. (Írják le a hallottakat, kiderül, hogy jó volt-e a magyarázat.)
  Követelmény:
Ismerjék a tanítva tanulás technikáját, tudják alkalmazni azt.

4. Felfedezve (aktív) tanulás

     
  Nevelői magyarázat:
Nyomot hagy az emlékezetünkben, amit egyszer magunknak kellett kitalálnunk. Az elsajátítandó téma akkora hányadát találjuk ki, amekkorát az adott körülmények között lehet.
  Ajánlás:
A felfedezve tanuláshoz nagyon fontos a motiváció.
Jöjjenek rá a diákok mindarra, amire rájöhetnek.
  Gyakorlás:
Rövid ismeretközlő szöveg önálló olvasása.
Tankönyvből, segédkönyvekből, lexikonból választott szöveg Az ismeretlen szavakat keressék ki lexikonból, tájékozódjanak a térképen, segédkönyvekből olvassanak hozzá...
Követelmény:
Ismerjék a felfedezve tanulás technikáját, tudják alkalmazni azt.
5. Minden érzékszervünkkel való tanulás      
  Nevelői kérdés:
Mire emlékszünk a legjobban?
(Egyéni tapasztalatok meghallgatása)
Nevelői magyarázat:
Nézzük meg mire emlékezünk tanulásunk során!
10%-ra abból, amit olvasunk
20%-ra abból, amit hallunk
30%-ra abból, amit látunk
50%-ra abból, amit látunk és hallunk
70%-ra abból, amit mondunk
90%-ra abból, amit mondunk és teszünk
Kerüljön a táblára! Ajánlás:
Itt már utalhatunk a tanulói típusokra, az ehhez kapcsolódó tanulási módszerekre (vizuális, akusztikus, mozgási típus). Hívjuk fel a figyelmüket már itt: nincsenek tiszta típusok!
Követelmény:
Tanulási módszerüket a tanultak figyelembe vételével alakítsák ki. Törekedjenek tanulás során valamennyi érzékszervüket aktivizálni.

6. Belső látással tanulás

     
  Nevelői magyarázat:
Próbálj meg úgy tanulni, hogy az olvasottak (hallottak) képpé alakuljanak! Próbáld hallani a szereplők hangját! Készíts rajzot! (vázlatot)
  Követelmény:
Belső látással segítsék tanulásukat!

7. Tanórán való tanulás

     
  Nevelői magyarázat:
Ha figyeljük és megértjük a tanár magyarázatát, könnyebben tanulunk otthon. A tanórán megértett anyag megrövidíti az otthoni tanulási időt.
Társaink feleletei is az ismétlést szolgálják, érdemes meghallgatni.
  Követelmény:
Mozgósítsák akaratukat a tanórai figyelem érdekében.
8. Összefoglalás
(amit még a tanulási technikákról érdemes tudni)
Nevelői magyarázat:
Azért kell vázlat, mert a lényeg nem sikkad el. A megértést szolgálja.
A lényeg felismeréséhez meg kell érteni a szöveget. A megismerés alapja a megértés. Tilos bármit is „bevágni”, amit nem értünk. Megértés próbája: Mondjuk el saját szavainkkal! Minden szövegben keressük a logikus sorrendet, az összefüggéseket. Régi ismeretekhez kell kapcsolni az újakat. Amit meg akarunk tanulni, ha lehet előbb rendszerezzük. A megértést ne tévesszük össze a tudással. A tudáshoz rögzítésre, gyakorlásra van szükség. Ezt szolgálja az állandó, folyamatos ismétlés is. A hangsúly nem az ismétlések számán, hanem helyes idobeni elosztáson van, tehát ne egymás után mondjuk el tízszer, hanem megszakításokkal kevesebbszer. Minél jobban széthúzzuk a tanulás idejét, annál eredményesebb. Vissza-visszalapozással ellenőrizzük tudásunkat!
   

3.osztály
Főtéma: Szokásrend kialakítása és bővítése
Altéma: Tanulási szokások felmérésének elemzése. Típusok a tanulás szempontjából. 2. Foglalkozás
Időigény: 1 x 60 perc (csoport igényei szerint ez bővíthető)
Cél: A tanulási szokások felmérésének elemzése során tanulóink alakítsanak ki reális önképet.
Megismerje a tanulási típusokat.

 • Elvárható eredmény:
 • Alakuljon ki a tanulókban reális kép önmagukról, melynek ismeretében legyenek képesek fejlődni az eredményes tanulás érdekében.
 • Győződjenek meg a jó tanulási szokások hasznosságáról.
 • Legyenek képesek a megismert tanulási normákhoz viszonyítani saját tanulási szokásait szükség esetén tudjanak, akarjanak azokon változtatni.
 • A tanulói típusok ismeretében tapasztalják meg saját hovatartozásukat, hasznosítsák egyéniségüknek megfelelően a megismert módszereket.

1. Tanulási szokások felmérésének elemzése indoklással

     
  Frontálisan, háttérből irányítva, nem elítélve a negatívumokat se.
Nevelői kérdések:
Te mit határoztál el?
Milyen tanácsot adsz társaidnak? Stb...
  Ajánlás:
Hívjuk fel a figyelmüket az önbecsapás veszélyére.

2. Tanulási technikák ismétlése

Nevelői kérdések:
Milyen tanulási technikákat ismerünk meg?
Tevékenykedtetés:
Kártyák húzása az arról tanultak felidézése.
  Ajánlás:
Fontos önmaguk megismerése. Az őszinte légkör elengedhetetlen feltétele az órának.
Követelmény:
Ismerjék a tanult tanulási technikákat. Tudják a lényegét elmondani, munkájukban alkalmazni.
Értékelés:
Meglévő helyes szokásrend erősítésével.
    Kártyák tanulási technikákkal. pl. időterv tanítva tanulás stb.
Ismétlés:
tanszerek célszerű elhelyezése, verstanulás technikája, sorrendiség, időterv, segédkönyvek, lexikonok használata. Szóbeli tanulás, tanítva tanulás, felfedezve tanulás, minden érzékszervünkkel való tanulás, belső látással tanulás már az iskolában tanulás. gyerek, kutya, autó, csont, ház, hegy, Balaton, virág, kerítés, lógyerek, kutya, autó, csont, ház, hegy, Balaton, virág, kerítés, ló
Táblára: Hallás után tanulók
 

3. Típusok a tanulás szempontjából

     
3.1. Hallás után tanulók Nevelői útmutatás:
Tanuljunk meg 10 szót!
Szavak felsorolása
Ismételt felsorolás. Közös felsorolás
Táblára írva: alma, kép, kerékpár, maci, TV, virág, pohár, könyv, táska, toll. Követelmény:
Ha ebbe a típusba tartozik tanuljon hangosan felolvasva.
3.2. Látás után tanulók Elemzés:
Ki hányat jegyzett meg? Ki szokott így tanulni?
Táblára: Látási típus Követelmény:
Ha ebbe a típusba tartozik, erősen figyelje a tanár táblai ill. szemléltető munkáját. A lényeges szövegeket írja le többször
3.3. Gondolkodva tanulók Nevelői útmutatás:
Olvassuk el némán 3-szor
Elemzés:
Ki hányat jegyzett meg? Ki szokott így tanulni?
Nevelői útmutatás:
Próbálj összefüggést kersni a szavak között, csoportosíts!
Táblára írva: szőlő, kosár, autó, kerékpár, traktor, körte, tulipán, ibolya, váza, szőnyeg
(váza, ibolya, tulipán, szőnyeg, kosár, alma, körte, autó, kerékpár, traktor)
Ajánlás:
Segítsük az összefüggések keresését csoportosítást.
Értékelés: Akkor jó, ha meglátja a csoportosítás lehetőséget, ha képes így megjegyezni a szavakat.
3.4. Képek segítségével tanulól Nevelői kérdése:
Kinek volt így könnyebb?
Táblán applikációs képek Követelmény:
valamennyi tanulási típus próbálja alkalmazni a gondolkodva tanulást
3.5. Motorikusan tanulók Nevelői útmutatás:
Próbáld megjegyezni a 10 képet
Ki hányat jegyzett meg? Kinek volt így könnyebb tanulni?
Közös daltanulás improvizált mozgással.
Elemzés: Kinek volt könnyebb így tanulni?
„Előre jobb kezedet
Utána hátra
Előre bal kezedet,
Utána hátra
Utána bugi, bugi
Utána forgás
Tapsolj egyet pajtás!”
Táblára: Mozgásos típus
Követelmény:
Ha ebbe a típusba tartozik mozogjon gesztikulálva tanulás közben.
Ajánlás: Vidáman, felszabadultan. Igyekezzenek eldönteni melyik típusba tartoznak inkább.

4. Összefoglalás

     
  Nevelői magyarázat:
táblai vázlat segítségével.
Mindenkinek más-más tanulási az eredményesebb. Nincsenek tiszta típusok. A tanulói típus nem kizárólagos, csak ismeretében a legelőnyösebb tanulásunk.
Összefoglalás: Tanulás szempontjából az emberek 3 csoportra osztha-tók:
Látási típus: Azt jegyzi meg jobban, amit lát. Úgy segít magán a tanulásban, hogy a tankönyvben aláhúzza a lényeget, figyeli a tanár szemlélteto munkáját.
Fülével tanuló: Könnyen megérti a tanár magyarázatát, de ha nem figyel, rossz tanuló lesz. Tanuljon hangosan, felolvasva.
Mozgásos: kézzel lábbal tanuló: sétálva, fel-alá járkálva, gesztikulálva tanul.
Táblára:
Tanulási típusok:
Látási
Hallási
Motorikus
Követelmény:
Ismerjék a tanulói típusokat, legyenek képesek egyéniségüknek megfelelően tanulni.
Ajánlás:
Minimális munka árán érjenek el maximális eredményt.

5. Levezető, lazító gyakorlat

Nevelői magyarázat:
a relaxáció arra való, hogy a feszültséget oldani tudja ill. rövid idő alatt pihentté váljunk.
Rlaxáció
Halk tónusú nevelői útmutatás alapján, ill. ismételje önmagában a nevelő után.
 

4. osztály
Főtéma: A szokásrend alakítása és bővítése. Tanulási technikák.
Altéma: Tanácsok a tanuláshoz. 1. foglalkozás
Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igénye szerint két részre bontható)
Cél: A szellemi munka technikájának fejlesztése.
 A tanulási szokásokról a pedagógus és a tanulócsoport kapjon egy reális képet.

 • Elvárható eredmények:
 • Reális önkép kialakulása
 • Tanulói válaszokban az összefüggések megláttatása, pozitív vonások erősödése.
 • Tanulási technikák fogásainak elsajátítása.
 • Tudjanak tanulási tanácsokat megfogalmazni, próbálják megvalósítani azokat.
Tartalom Módszertani javaslatok Ajánlott eszközök(tárgyak, példák, szövegek) Figyelemfelhívás
1. Tanulási szokások ismételt felmérése Nevelői útmutatás:
Kérlek őszintén válaszolj a következő kérdésekre! Annak a szónak a számát írd a mondat mellé, ami jellemző rád
1. soha
2. ritkán
3. gyakran
4. rendszerint
5. mindig
  ritkán
Önvizsgálati kérdőív:
1. A tananyagot már az iskolai órán megtanulom.
2. Nehézséget okoz, hogy a tanórán végig figyeljek.
3. Követni tudom a tanár magyarázatát.
4. Ha valamit nem értek, megkérdezem.
5. Tanáraim kérdéseire tudom a választ.
6. Jól érzem magam a tanítási órákon.
7. Sikeresnek érzem magam az iskolában.
8. A feleléstől félek.
9. Szeretek szerepelni.
10. Szívesen vagyok az iskolában.
11. Társaim segítenek, ha nem tudok valamit.
12. Társaim hozzám fordulnak segítségért.
13. Amikor hazamegyek az iskolából, pihenek, vagy játszom.
14. Hazatérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak.
15. Estefelé tanulok.
16. Tanulás előtt végiggondolom, mi történt aznap az iskolában.
17.Megcsinálok minden feladatot, amit aznap feladtak.
18. csak a következő napra tanulok.
19. A legnehezebb tárggyal kezdem a tanulást.
20.A legkönnyebb tárggyal kezdem a tanulást.
21. Az órarend szerinti sorrendben készülök.
22. Először az írásbeli feladatokat készítem el.
23. A verseket több napon keresztül tanulom.
24. Hangosan tanulok.
25. Tudok a tankönyvi szövegekre tartósan figyelni.
26. Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben.
27. Szövegolvasás után próbafelmondást végzek.
28. Aláhúzom könyvemben a lényeges gondolatokat.
29. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit.
30. Tudok folyamatosan beszélni az olvasottakról.
31. Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét.
32. Rövid vázlatot írok az olvasmányból.
33. Érdekel, amit olvasok.
34. Csak azért tanulok, mert kell.
35. Az ismeretlen kifejezések, idegen szavak jelentésének utánanézek.
36. Azt is megtanulom, amit nem értek.
37. Nagyon jól megtanulom az idegen nyelv szavait.
38. Egyéni módszerem van a szótanulásra.
39. Ha sok a leckém, szünetet tartok tanulás közben.
40. Íróasztalnál ülve tanulok.
41. Ügyelek arra, hogy elegendő fény essen a papírra.
42.Tanulás előtt rendet rakok az íróasztalomon.
43. Zavarnak a tanulásban a szobámba beszurodo zajok.
44. Tanulás közben bekapcsolom a magnót, zenét hallgatok.
Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról.
Követelmény:
Törekedjenek arra, hogy reális képet kapjanak önmagukról.
2. A kérdőív válaszainak közös elemzése Beszélgetve, frontálisan:
Válaszok megvitatása, állásfoglalás, indoklás, pozitív megerősítés.
Összefüggések feltárása.
Nevelői útmutatás:
Adjunk tanácsot egymásnak!
A gyerekek kezében saját kérdőívük. Követelmény:
Tudják megítélni tanulási szokásaikat, fogalmazzák meg az előbbre lépés közeli és távolabbi céljait.
Ajánlás:
Lehet párokban is. A szimpátia alapján választott pártól szívesebben elfogadják a tanácsokat, kritikát.
3. Az 1-3. osztályban tanultak ismétlése Nevelői útmutatás:
Címszavakat mondok.
Mi jut eszedbe róla?
Válaszolj néhány lényeges mondattal!
Tanulási sorrend
Verstanulás
Próbafelmondás
Fény, csend, rend
Testtartás
Lazító gyakorlatok
Szemtávolság
Szób
  Követelmény:
Beszámolóikban fogalmazódjon meg a pozitív példa.
Ajánlás:
Lehet 3-5 fős csoportokban is.Választanak 1-1 címszót, felkészülnek rá, a „szóvivő” elmondja a tanultak lényegét.
4. Tónusfokozás Nevelői útmutatás:
Állj fel, nyújtózkodj jólesően, enyhén hátrahajolva egyenesítsd ki a derekadat, hátadat. Végezd velem együtt a következő gyakorlatokat:
Kulcsoljuk össze kezünket a tarkónkon.
Emeljük fel a jobb térdünket és érintsük meg!
  Ajánlás:
Próbáljuk zenére is, lazító, felfrissítő legyen!

5. Tanácsok tanuláshoz

Nevelői magyarázat:
A tananyagot elsősorban az iskolában kell megtanulni.
Ehhez hoztam nektek néhány jó tanácsot!
Mondatkártyák:
A tanulás lényege az iskolai tanulás.
Tartsd állandóan ébren a figyelmedet!
Hamar kezdjük meg a próbafelmondást!
Állandó készülés mellett nincs leckehalmozás.
Ismételj rendszeresen!
Oroszlány Péter: A tanulás tanítása
 
5.1. A tanácsok közös értelmezése Beszélgetve frontálisan
A gyerekek gondolatainak meghallgatása, nevelői kiegészítéssel
  Ajánlás:
Törekedjünk a pozitív ráhangolódásra, az őszinte, oldott légkörre.
5.2. Tanácsok megfogalmazása önmaguk és társaik részére Nevelői útmutatás:
Fogalmazz meg tanácsokat magadnak, hogy eredményesebb legyen a tanulásod!
Önálló munka írásban
Nevelői útmutatásPárokban beszéljétek meg, adjatok tanácsot egymásnak!
füzet Ajánlás:
Hagyjunk időt az átgondolásra, a tanácstalan gyerekeket halkan segítsük.
Követelmény:
Tudjanak tanulási tanácsokat megfogalmazni, próbálják megvalósítani azokat.

6. Relaxációs gyakorlat

     
  Nevelői útmutatás:
Helyezkedj el kényelmesen a székeden, hátad simuljon a támlához, térdeidet ne zárd össze, inkább lazán engedd el. Tenyereid nyugodjanak a combodon. Engedd, hogy szemed becsukódjék. Vedd sorra az izomcsoportokat felülről lefelé haladva, lazítsd el izmaidat!
Mondd utánam magadban a következo mondatokat!
Ellazítom fejbőrömet.
Ellazítom a bőrt a homlokomon.
Ellazítom szemhéjamat.
Ellazítom arcom minden izmát.
Ellazítom torkomat.
Ellazítom mellkasomat kívül és belül.
Ellazítom hasamat kívül és belül.
Ellazítom combjaimat.
Ellazítom térdemet.
Ellazítom lábszáramat, bokámat.
  Ajánlás:
A gyakorlatot hangszalagról is hallgathatjuk. Próbáljuk megfigyelni ezt az ellazult állapotot.
Szánjunk a pihenésre néhány percet, a jótékony hatás nem marad el.

4. osztály
Főtéma: Szokásrend alakítása, bővítése. Tanulási technikák.
Altéma: Tanulási tanácsok kibővítése. Tanulási technikák (Szöveges feladatok, idegen nyelvek tanulásának technikája)
2. foglalkozás
Időigény: 1x60 perces foglalkozás (a csoport igénye szerint részekre bontható)
Cél: Megismerjék tanulóink a tanulást eredményesebbé tevő tanulási tanácsokat, az idegen nyelvek tanulásának technikáját, alkalmazzák a szöveges feladatok megoldási menetét.
Elvárható eredmények:

 • Ismerjék tanulóink a tanórai figyelem fontosságát (értelmét, szükségességét), az otthoni tanulást megkönnyítő technikákat, a rendszeres tanulás hatékonyságát.
 • Tudják alkalmazni, típusuknak megfelelően, a szaktárgyak tanulására vonatkozó technikákat.
Tartalom Módszertani javaslatok Ajánlott eszközök (tárgyak, példák, szövegek) Figyelemfelhívás

1. Ráhangolódás

     
  Koncentrációs gyakorlat
Nevelői útmutatás: Tegyétek a jobb kezeteket a mellkasotokra, a bal kezeteket a hasatokra. Csukjátok be a szemeteket és figyeljétek a légzéseteket. Kövessétek gondolatban a levegő útját (orr, orrüreg, garat, gége, légcső, hörgők, tüdőhólyagocskák)
Figyelmeteket most irányítsátok a kezetekre! Elmozdul? Nem mozdul? Emelkedik-e a mellkasod?
  Ajánlás:
Ülve is, állva is végezhetjük. A nevelő mutassa be, még jobb, ha együtt végzi a gyakorlatot a gyerekekkel.

2. Tanulási tanácsok


     
2.1. Iskolai tanulás megkönnyíti az otthoni tanulást Nevelői magyarázat:
Az ügyes gyerek már az iskolában megtanulja a leckét, mert az órákon figyel, így otthon csak ismételnie kell.
  Ajánlás:
Döntő szerep a pedagógusé, aki úgy kell, hogy tanítson, hogy az élményszerű és változatos legyen. Az óravezetés a gyermekek tevékenységére alapuljon! Hassa át a jókedv és a derű! A motivációnak arra kell irányulnia, hogy a gyerek akarja, hajlandó legyen erőfeszítésre, annak érdekében, hogy megfeleljen a követelményeknek.
2.2. A tanulásra hangolódjunk ár! Nevelői útmutatás:
Tudtok-e vicceket mesélni?
(Egy jó viccel mi is készüljünk! 2-3 vicc meghallgatása után hirtelen váltsunk át a tanulásra)
Okozott-e problémát az „átállás”?
Megállapítás:
Minél többet lazítunk,
  Ajánlás:
A jókedvből hirtelen váltsuk komolyra a szót, kicsit élezzük is ki!
Követelmény:
Önfegyelemmel, akaraterővel tudjanak figyelni az órán.
2.3. Iktassunk be tanulás közben relaxációs, tónusfokozó gyakorlatokat Nevelői útmutatás:
Tónusfokozó gyakorlat következik!
Jobb kezeddel érints meg a bal térdedet, bal kezeddel a jobb térdedet! Lassú ütemben kezdjük, majd fokozzuk a ritmust!
  Ajánlás:
A pihenőidők, a relaxációs a tónusfokozó gyakorlatok beiktatásának célja a befogadói állapot megteremtése.
Végezhetjük zenére is.
2.4. Akarj akarni! Nevelői magyarázat:
Az akarat, a szándék az, ami a tanulást megkülönbözteti a könyv lapozgatásától. Az, hogy meg akard tanulni az anyagot, nemcsak jó tanács, hanem feltétele is az eredménynek.
   
2.5. Figyeljünk a tanórákon! Nevelői magyarázat:
Elsősorban a tanár magyarázatára kell figyelni, mert van, amit olvasva nem tudsz megérteni. Az alapos odafigyelés minden megértés alapja, ez adja a tanulás sikerét. Aki a társai feleletére is odafigyel, az egyben ismétel is.
  Ajánlás:
A figyelmünk fáradékony, tevékenységformák váltakoztatásával, frissítő és oldó percek beiktatásával előzhetjük meg a kifáradást. (A figyelem állandó edzése, az akaratlagos figyelem is fontos)
2.6. Az otthoni tanulást az órán hallottak átgondolásával kezdjük meg. Nevelői magyarázat:
Jó ha használod a füzetedet, ami az emlékeztetőket, vázlatot, feladatmegoldásokat tartalmazza.
  Ajánlás:
Törekedjünk lehetőség szerint tanórán a vázlat írására, lényegkiemelésre, illusztráció készítésre...
Fontos a megtanulandók pontos meghatározása, jelölése.
2.7. Hamar kezdjük meg a próbafelmondást! Nevelői magyarázat:
Ha szöveget olvasunk, már egyszeri olvasás után is kíséreljük meg elmondani a lényegét. Ezzel is szorítsuk magunkat a figyelmes olvasásra!
  Követelmény:
Kíséreljék meg már egyszeri olvasás után is a próbafelmondást.
2.8. Rendszeresen tanuljunk! Nevelői magyarázat:
Aki rendszeresen tanul, annak kevesebbet, aki rendszertelenül, annak többet kell tanulnia és mégis rosszabbak az eredményei. Amikor „kihagysz”, azt be kell pótolnod, különben nem érted meg a következő anyagot.
Állandó készülés mellett nincs leckehalmozás!
  Ajánlás:
Célunk a tanulók meggyőzése. Igyekezzünk konkrét példákkal bizonyítani mindazt, amit tanácsolunk.
Követelmény:
Tudjanak róla, hogy a folyamatos tanulás megkönnyíti és eredményesebbé teszi a munkát.

3. Tanulási tanácsok memorizálása

     
  Nevelői útmutatás:
Álljunk körbe! Indul a babzsák „vándorútra” Akinél van, próbáljon egy tanulási jó tanácsot megfogalmazni.
babzsák (labda) Ajánlás:
Tanórákon is szánjunk naponta néhány percet a tanulási jó tanácsok megfogalmazására, memorizálására.
Saját technikára vonatkozó javaslatokat is fogadjunk el, vitassuk meg.
Ellenőrzés:
A tanácsok betartását folyamatosan kövesük nyomon, értékeljük.

4. Tanulási technikák kibővítése

     

4.1. matematikai szöveges feladat megoldási lépései
Nevelői útmutatás:
Szöveges feladatot oldunk meg. Gondoljuk át, fogalmazzuk meg a megoldás lépéseit
1.Olvassuk el, értelmezzük a szöveget.
2.Gyűjtsük ki az adatokat, ha lehet, rajzoljuk le.
3.Készítsünk feladattervet. Írjuk le nyitott mondattal.
4. Becsüljük az eredményeket.
5.Végezzük el a kijelölt műveleteket!
6. Vessük össze az eredményt a becsléssel.
7. Végezzük el a műveletek ellenőrzését.
8. Válaszoljunk a kérdésre szövegesen
füzet Ajánlás:
Egy konkrét szöveges feladaton csináljuk végig. Rögzítsük írásban a megoldás lépéseit.
Követelmény:
Ismerje a szöveges feladatok megoldásának lépéseit, tudja önállóan alkalmazni azt.
(Minimum követelmény követelmény az egy művelettel megoldható, optimum a több művelettel megoldható összetett feladat elvégzése.)
4.2. Tanulási típusok felelevenítése Nevelői útmutatás:
Álljanak fel, azok, akik könnyebben tanulnak hallás alapján, akik látás alapján, akik mozogva szeretnek tanulni. Akik így is, úgy is.
Milyen tanulási típusokat ismertünk meg a 3. osztályban? (vizuális, akusztikus, motorikus)
  Követelmény:
Tudja alkalmazni a típusának megfelelő tanulási technikát
4.3. Idegen nyelvek tanulásának technikája Nevelői magyarázat:
Tanuljunk 10 percig minden nap. Vegyük figyelembe, hogy melyik tanulási típusba tartozunk. Aki hallás után tanul könnyebben, vegye magnóra a tanulnivalót, hallgassa, mondja, hallgassa, mondja... A vizuális típusok írjanak szókártyákat és ragasszák fel azt minél több helyre. A szavakat írják le minden nap néhányszor. Aki vegyes típusú az a két módszert együtt alkalmazza.
  Követelmény: Ismerjék az idegen nyelv tanulásának technikáját.
4.4. Tantárgyak tanulási sorrendjéről tanultak ismétlése Nevelői kérdés:
Milyen sorrendben célszerű tanulnunk? (könnyű, nehéz, eltérő, könnyű)
   
4.5. Sorrendiség az önálló tanulásban Nevelői magyarázat:
Negyedik osztályra már szaporodik a tanulnivaló mennyisége. A szóbeli és írásbeli feladatok összefüggnek egymással, ezért először mindig a szóbelit vegyük sorra, majd az írásbelit
  Követelmény:
Önálló tanulásuk során alkalmazzák a célszerű tanulási sorrendet.

5. Levezető gyakorlatok

     
  Nevelői útmutatás
Alakzatokat láttok a táblán.
Mit tudtok ezekből kialakítani?
Mozgassátok meg a fantáziátokat!
Alakzatok  
Tags: 
Prefix: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.